Otvárame pomaturitné a nadstavbové štúdium v nasledovných študijných odboroch pre školský rok 2024/2025

 

 • Pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť 
Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2024, 2. termín do 31. júla 2024.
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júla 2024.
 •  Nadstavbové štúdium –
  študijný odbor 2414L01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: do 31. mája 2024
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v učebnom odbore výučným listom, fotokópiu výučného listu je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 31. mája 2024.
Dĺžka štúdia - 2 roky
Ukončenie štúdia – maturitnou skúškou
Podmienky prijatia žiaka: Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou bez prijímacích skúšok
 
 

SOŠ Handlová vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok

na neobsadené miesta v odboroch štúdia:
4-ročný študijný odbor Správca inteligentných a digitálnych systémov - 7 miest 
4-ročný študijný odbor Mechanik počítačových sietí - 1 miesto
3-ročný učebný odbor Mechanik opravár – stroje a zariadenia - 5 miest
2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 18. júna 2024 o 8.00 h.
Prihlášky na štúdium je možné podať elektronicky cez systéme EDUPAGE alebo odovzdať aj v papierovej forme na sekretariát riaditeľa školy.

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

Kód odboru Názov odboru Počet miest Počet prihlásených Počet zapísaných  Voľné miesta
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 12 9 7 5
2561 M informačné a sieťové technológie 20 39 20 0
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov 10 19 3 7
2675 M elektrotechnika 9 22 9 0
2679 K mechanik – mechatronik 17 24 13 0
2682 K mechanik počítačových sietí 10 16 9 1
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 6 14 6 0
3447 K grafik digitálnych médií 9 30 9 0
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 17 94 17 0
    110 267 93 13

                           

Organizácia školského roka 2023/24

Spracované na základe Sprievodcu školským rokom 2023/2024 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školský rok sa začína 1. septembra 2023

Vyučovanie:

1. polrok
školské vyučovanie sa začína 4.9.2023
školské vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 5.9.2023
školské vyučovanie v 1. polroku sa končí 31.1.2024
2. polrok  
školské vyučovanie sa začína 1.2.2024
školské vyučovanie v 2. polroku sa končí 28.6.2024

 

Prázdniny

jesenné prázdniny 30.10.2023 - 31.10.2023
posledný deň vyučovania 27.10.2023 (piatok)
vyučovanie sa začína 2.11.2023 (štvrtok)
vianočné prázdniny 23.12.2023 - 7.1.2024
posledný deň vyučovania 22.12.2023 (piatok)
vyučovanie sa začína 8.1.2024 (pondelok)
jarné prázdniny 19.2.2024 - 23.2.2024
vyučovanie sa začína 26.2.2024 (pondelok)
veľkonočné prázdniny 28.3.2024 -2.4.2024
vyučovanie sa začína 3.4.2024 (streda)
letné prázdniny 1.7.2024 - 1.9.2024
vyučovanie sa začína 2.9.2024 (pondelok)

                       

Klasifikácia

Termín záverečnej klasifikačnej porady pre končiace 4. ročníky sa uskutoční dňa 16.5.2024 (štvrtok).

Záverečná klasifikačná porada pre končiace 3. ročníky sa uskutoční dňa 5.6.2024 (streda).

Termíny klasifikačných porád, forma a aktuálne informácie k porade budú uvedené v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

 

Pracovné porady a pedagogické rady

Pracovné porady sa uskutočnia pravidelne každý mesiac počas školského roka okrem mesiacov kedy sú klasifikačné porady.

V prípade potreby sa operatívne uskutočnia mimoriadne pedagogické rady.

Termíny pracovných porád a pedagogických rád s konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Porady na úseku teoretického vyučovania sa uskutočnia v školskej jedálni - budova A o 1430 hod. a pracovné porady na úseku praktického vyučovania v priestoroch nových dielní - budova F o 1330 hod. pokiaľ nebude v pláne akcií na uvedený mesiac uvedené inak.

 

Predmetové komisie

Pravidelné zasadnutia predmetových komisií sa navrhujú uskutočniť minimálne 4-krát podľa potreby v mesiacoch august 2023, november 2023, február 2024, apríl 2024 a jún 2024.

Konkrétne termíny a forma konania predmetových komisií s ďalšími informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace. 

 

Prijímacie konanie

Termín a formu prijímacích pohovorov určí MŠ SR.

 

MATURITNÉ SKÚŠKY

Riadne skúšobné obdobie

 • externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2023/2024 v predmetoch
- slovenský jazyk a literatúra 12.3.2024 (utorok)
- anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 13.3.2024 (streda)
- matematika 14.3.2024 (štvrtok)

   

 • praktická časť maturitných skúšok:                                 15.4.2024 - 18.4.2024
 • ústna časť maturitných skúšok:                                       20.5.2024 – 24.5.2024
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom:                 10.5.2024
 • príprava na ústne maturitné skúšky – akademický týždeň: 13.5.2024 – 17.5.2024

Opravný termín PČOZ a TČOZ pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 08. - 12. septembra 2023.

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY učebných odborov

Riadne skúšobné obdobie

 • praktická časť - 12. - 13. jún 2024 (streda, štvrtok)
 • ústna časť - 14. jún 2024 (piatok)
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom - 6. jún 2024 (štvrtok)
 • príprava na záverečné skúšky (voľno) - 7. jún 2024 - 11. jún 2024 (piatok až utorok)

Opravný termín ZS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 19. septembra 2023.

 

Odborná prax

Bude sa vykonávať podľa spracovaného rozvrhu na školský rok 2023/2024.

Termíny súvislej odbornej praxe sa stanovia v plánoch akcií za jednotlivé mesiace.

 

Cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka - 13.9.20232 – 14.9.2023

 

Legislatíva 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 32/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR sa nachádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sekcii regionálne školstvo - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

Dôležité linky

Ochrana osobných údajov

                

                             

        

                                                                            

   

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.