Otvárame pomaturitné a nadstavbové štúdium v nasledovných študijných odboroch pre školský rok 2024/2025

 

  • Pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť 
Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2024, 2. termín do 31. júla 2024.
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júla 2024.
  •  Nadstavbové štúdium –
    študijný odbor 2414L01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: do 31. mája 2024
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v učebnom odbore výučným listom, fotokópiu výučného listu je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 31. mája 2024.
Dĺžka štúdia - 2 roky
Ukončenie štúdia – maturitnou skúškou
Podmienky prijatia žiaka: Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou bez prijímacích skúšok
 
 

SOŠ Handlová vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok

na neobsadené miesta v odboroch štúdia:
4-ročný študijný odbor Správca inteligentných a digitálnych systémov - 7 miest 
4-ročný študijný odbor Mechanik počítačových sietí - 1 miesto
3-ročný učebný odbor Mechanik opravár – stroje a zariadenia - 5 miest
2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 18. júna 2024 o 8.00 h.
Prihlášky na štúdium je možné podať elektronicky cez systéme EDUPAGE alebo odovzdať aj v papierovej forme na sekretariát riaditeľa školy.

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

Kód odboru Názov odboru Počet miest Počet prihlásených Počet zapísaných  Voľné miesta
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 12 9 7 5
2561 M informačné a sieťové technológie 20 39 20 0
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov 10 19 3 7
2675 M elektrotechnika 9 22 9 0
2679 K mechanik – mechatronik 17 24 13 0
2682 K mechanik počítačových sietí 10 16 9 1
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 6 14 6 0
3447 K grafik digitálnych médií 9 30 9 0
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 17 94 17 0
    110 267 93 13

                           

Školská jedáleň

od 1.9.2023

V školskej jedálni Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová je poskytované stravovanie pre študentov a zamestnancov SOŠ Handlová, Špeciálnej ZŠ Handlová a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Prihlášku na stravu je potrebné vyplniť na základe rozhodnutia MŠ SR z roku 2007, žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať obedy. Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál. Strava sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka.

Zrušenie stravy

Odhlášku zo stravy môžete realizovať deň vopred do 13.00 hod. v jedálni cez tablet alebo cez edupage: https://zssosha.edupage.org - prihlasovacie heslo žiaka, prípadne telefonicky 046/5121937. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu, sa neposkytuje vecná ani finančná náhrada!

Strava poskytovaná pre žiakov

Stravná jednotka pondelok - piatok cena
Obed 11:00 - 13:00 3,00€

 

Strava poskytovaná pre zamestnancov 

Cena obeda - 5,10€ s DPH, zamestnanec si hradí 2,00€.

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov

Cena obeda - 5,10€

 

Platby žiakov za stravu 

Forma a termín platby:

Úhrady na stravovanie sa realizujú platbou cez účet zálohovo mesiac vopred.

Prvá platba v auguste 2023 na september 2023, posledná v máji 2024 na jún 2024.

Preplatky za neodobratú stravu sa kumulujú na účte a vracajú sa vždy k 31.1. a k 30.06.

Účet školskej jedálne (IBAN) SK70 8180 0000 0070 0050 6281
Doporučená platba 60,00€ / mesiac
Variabilný symbol rodné číslo žiaka (bez lomítka)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka, trieda
Variabilný symbol je povinný údaj, aby bola platba správne priradená.

           

Kontakt

Mináriková Stanislava, vedúca školskej jedálne
tel.: 046/512 19 37

Prihláška na stravu

Dôležité linky

Ochrana osobných údajov

                

                             

        

                                                                            

   

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.