Otvárame pomaturitné a nadstavbové štúdium v nasledovných študijných odboroch pre školský rok 2024/2025

 

  • Pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť 
Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2024, 2. termín do 31. júla 2024.
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júla 2024.
  •  Nadstavbové štúdium –
    študijný odbor 2414L01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: do 31. mája 2024
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v učebnom odbore výučným listom, fotokópiu výučného listu je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 31. mája 2024.
Dĺžka štúdia - 2 roky
Ukončenie štúdia – maturitnou skúškou
Podmienky prijatia žiaka: Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou bez prijímacích skúšok
 
 

SOŠ Handlová vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok

na neobsadené miesta v odboroch štúdia:
4-ročný študijný odbor Správca inteligentných a digitálnych systémov - 7 miest 
4-ročný študijný odbor Mechanik počítačových sietí - 1 miesto
3-ročný učebný odbor Mechanik opravár – stroje a zariadenia - 5 miest
2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 18. júna 2024 o 8.00 h.
Prihlášky na štúdium je možné podať elektronicky cez systéme EDUPAGE alebo odovzdať aj v papierovej forme na sekretariát riaditeľa školy.

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

Kód odboru Názov odboru Počet miest Počet prihlásených Počet zapísaných  Voľné miesta
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 12 9 7 5
2561 M informačné a sieťové technológie 20 39 20 0
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov 10 19 3 7
2675 M elektrotechnika 9 22 9 0
2679 K mechanik – mechatronik 17 24 13 0
2682 K mechanik počítačových sietí 10 16 9 1
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 6 14 6 0
3447 K grafik digitálnych médií 9 30 9 0
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 17 94 17 0
    110 267 93 13

                           

História školy

Školy, podobne ako ľudia majú svoje vlastné osudy. Raz plynú pokojne, inokedy sú nepokojné a búrlivé, tak ako sú nepokojní a búrliví študenti a učitelia.

Od 1. septembra 2007 sa začala písať história Spojenej školy v Handlovej, ktorá vznikla spojením obidvoch subjektov – Združenej strednej školy obchodu a služieb a Strednej priemyselnej školy.

Škola niesla názov Spojená škola, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová. Dodatkom k platnej zriaďovacej listine sa od 1. septembra 2008 mení názov školy nasledovne: Spojená škola, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová. Ani táto zmena v názve školy však nebola konečná a od 1. marca 2009 sa mení názov organizácie, ktorý znie: Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová.

Každý zo subjektov, ktorý tvorí súčasnú Strednú odbornú školu, má svoju vlastnú dlhoročnú tradíciu:

Združená stredná škola obchodu a služieb

1. októbra 1948 vznikla Základná odborná škola banícka, ktorej riadením bol poverený Štefan Matuška. 1. septembra 1950 bol do tejto funkcie vymenovaný Ján Trangoš. V roku 1951 vznikali dvoj až trojročné učilištia boli budované učňovské školy štátnych pracovných záloh k 1. 9.1952.

Začína druhé obdobie rozvoja vzdelávania mládeže na banícke povolania. K 1.1.1952 bol za vedúceho učilišťa vymenovaný Jozef Kmeť. Školu viedol do 30.8.1952. K 1.septembru 1952 bol do funkcie vedúceho Baníckeho učilišťa štátnych pracovných záloh vymenovaný Ladislav Daubner, ktorý učilište riadil do 31.8.1956.

Tretie obdobie rozvoja výchovy a prípravy mládeže na robotnícke povolanie začína rokom 1957.Ešte v roku 1956 bol za vedúceho učilišťa vymenovaný Jozef Staník a organizácia bola premenovaná na Odborné učilište. V roku 1963 nahradil Jozefa Staníka vo vedúcej pozícii Ing. Stanislav Bederka. Za vedenia Štefana Jániho (1972 – 1990) dochádza k ďalšej zmene názvu školy – od 1.9.1978 sa škola premenováva na Stredné odborné učilište banícke.

Rok 1989 sa stal prelomom vo vývoji našej spoločnosti. Na základe výsledkov volieb sa k 22.1.1990 stal riaditeľom školy PhDr. Miroslav Holček. Postupný útlm baníctva na Slovensku spôsobil nezáujem o banícku profesiu. Stredné odborné učilište banícke postupne stratilo pôvodný charakter školy pripravujúcej žiakov pre vykonávanie baníckych profesií. S účinnosťou od 28. júna 1991 sa zmenil názov školy na Stredné odborné učilište Handlová a škola pôsobí ako samostatná príspevková organizácia. Už v školskom roku 1991/1992sa otvoril učebný odbor murár. Zároveň škola poskytla aj dievčatám možnosť vzdelávať sa v učebnom odbore krajčírka. Otvorili sa aj nové učebné odbory mechanik silnoprúdových zariadení a v školskom roku 1992/1993 mechanik opravár stroje a zariadenia.

Školská správa II. Banská Bystrica zriadila s účinnosťou od 1.9.1991 Dievčenskú odbornú školu, ktorá poskytla dievčatám možnosť získať vzdelanie v odbore obchod a podnikanie. Táto sa pričlenila k Strednému odbornému učilišťu Handlová, so spoločným riaditeľstvom. V rámci DOŠ sa otvoril študijný odbor obchod a podnikanie. V SOU sa o rok neskôr zriadil dvojročný učebný odbor technicko-administratívne práce. Veľmi skoro bol nahradený trojročným učebným odborom technicko-administratívny pracovník. K 1. 9. 1993 bola v priestoroch školy zriadená Obchodná akadémia, nahradila študijný odbor obchod a podnikanie.

Po období určitej dvojkoľajnosti v riadení školy Ministerstvom hospodárstva SR a Krajského úradu v Trenčíne, došlo k 1. júlu 2002 k prechodu zriaďovacej funkcie na Trenčiansky samosprávny kraj. Dňom 1.9.2003 sa zmenilo SOU a OA na základe zlúčenia na Združenú strednú školu obchodu a služieb, so sídlom Lipová 8, Handlová.

Škola sa zamerala na rozvoj informačných technológií a v školskom roku 2003/2004 začína výučbu v študijnom odbore mechanik počítačových sietí. O tento odbor pretrváva veľký záujem v celom regióne hornej Nitry až do súčasnosti.

Stredná priemyselná škola

Stredná priemyselná škola v Handlovej bola zriadená Povereníctvom školstva dňa 1. septembra 1950. Od svojho založenia škola vychovala tisíce odborníkov v oblasti baníctva, elektrotechniky a strojárstva. Študijné odbory sa menili s potrebami rozvíjajúceho sa banského a energetického priemyslu v našom regióne. Nosnými študijnými odbormi boli: hlbinné dobývanie uhlia, zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky a neskôr aj strojárstvo. Rok 1989 začal novú etapu v rozvoji Strednej priemyselnej školy. Je poznamenaný spoločenskými zmenami a zmenami ekonomického prostredia. Vznik trhu práce nás zbavil ilúzií o chronickom nedostatku pracovných síl a núti vedenie školy spolu s vyspelým pedagogickým kolektívom, ktorým škola disponuje, hľadať nové smery v rozvoji školy. Tieto dosahujeme úpravou učebných plánov a učebných osnov existujúcich študijných odborov a zavádzaním nových študijných odborov a odborných zameraní, ako je slaboprúdová elektrotechnika, technické lýceum a technické a informatické služby, čím vychádzame v ústrety požiadavkám žiakov základných škôl, ich rodičom, ako aj odberateľom našich absolventov z regiónov Prievidza, Žiar nad Hronom a iných.

Dôležité linky

Ochrana osobných údajov

                

                             

        

                                                                            

   

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.