Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová

Kód školy: 633015

MATURITA 2024

Základné informácie:

Organizácia maturitných skúšok v šk. roku 2023/2024 upravuje zákon č.245/2008 Z.z., vyhláška MŠ SR č.318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011 Z.z. a vyhlášky č. 113/2015 Z. z., zákon č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve, a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola zrušená k 1.3.2014!

Z cudzích jazykov sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca : B1 - základná úroveň , B2 - vyššia úroveň. 

Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ), a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže konať žiak iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS.

Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS (MAT) sa rozumie iba vykonanie EČ , alebo iba internej časti , alebo oboch častí súčasne. Žiak vykoná úspešne EČ z MAT ak získa viac ako 33%. Ak sa žiak rozhodne nezúčastniť ústnej časti z MAT, týždeň vopred sa musí ospravedlniť!

Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia špeciálnym školským pedagógom) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30.9.2023 v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom.

Hodnotenie EČ, PFIČ – žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 ak v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

V dňoch 12. – 14. marca 2024 sa podľa pokynov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže NIVAM Bratislava uskutoční EČ a PFIČ riadneho termínu maturitnej skúšky nasledovne: 
12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (EČ+PFIČ - 100´+150´
13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk (B2: EČ+PFIČ-120´+60´ , B1: EČ+PFIČ-100´+60´ , C1: EČ+PFIČ-150´+90´
14. marec 2024 (štvrtok) – matematika (EČ-150´

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9.4. až 12.4. 2024.
Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3.9. až 6.9. 2024.
Interná časť MS bude na SOŠ Handlová od 20.5. do 24.5. 2024. Bilingva 4.r-SJL ÚFIČ- 24.-25.6. 2024.
Praktická časť odbornej zložky bude na SOŠ Handlová od 15.4 do 18.4. 2024.
Do 30.9.2023 žiaci musia odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi.
Do 15.10.2023 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. NIVAM na konci októbra 2023 zablokuje elektronický formulár, aby nebol prístupný školám. Po 15.10.2023 sú prihlášky záväzné. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky a zároveň na NIVAM do 31.1.2024. Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené 10 dní pred konaním ústnych MS. Informácie ďalšie na stránke - www.nivam.sk.

Ing.Cingel Ladislav – zást.riad. (školský koordinátor MS)

Dôležité linky

Ochrana osobných údajov

           

                         

                                                                      

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.