Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Školská jedáleň

zmena od 1.6.2022

V školskej jedálni SOŠ Handlová je poskytované stravovanie pre študentov a zamestnancov SOŠ Handlová, Špeciálnej ZŠ Handlová a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál. Strava sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka zverejneného na webovej stránke školy. Objednanie obedu je možné minimálne jeden vopred najneskôr do 13:00 h v školskej jedálni.

Zrušenie stravy

Odhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 13:00 hod. v školskej jedálni alebo telefonicky na tel. č. 046/ 512 19 37 u vedúcej ŠJ.

Strava poskytovaná pre študentov

Stravná jednotka pondelok - piatok cena
Raňajky + desiata 6:45 - 7:45 1,46€
Obedy 11:00 - 13:00 2,10€
Večera 18:00 - 18:30 1,74€

Strava poskytovaná pre zamestnancov

Cena obeda - 3,50€ s DPH, zamestnanec si hradí 1,30€.

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov

Cena obeda - 3,50€

Platby žiakov za stravu

Forma platby:

Žiaci platia za stravu prevodným príkazom alebo trvalým príkazom na účet ŠJ. Platba musí byť pripísaná na účet ŠJ k 25. dňu v mesiaci za stravu na ďalší mesiac. Žiak po preukázaní sa úhradou stravného si vyzdvihne stravné lístky u vedúcej ŠJ. Vyúčtovanie stravného žiakov je k 31.1. a k 30.6.

Termín platby:

do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca (august - máj)

Účet školskej jedálne (IBAN) SK70 8180 0000 0070 0050 6281
Suma 42,00€ / mesiac
Variabilný symbol rodné číslo žiaka (bez lomítka)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka, trieda

Kontakt

Mináriková Stanislava, vedúca školskej jedálne
tel.: 046 512 19 37