Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

Školská jedáleň

zmena od 1.9.2021

V školskej jedálni SOŠ Handlová je poskytované stravovanie pre študentov a zamestnancov SOŠ Handlová, Špeciálnej ZŠ Handlová a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál. Strava sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka zverejneného na webovej stránke školy. Objednanie obedu je možné minimálne jeden vopred najneskôr do 13:00 h v školskej jedálni.

Zrušenie stravy

Odhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 13:00 hod. v školskej jedálni alebo telefonicky na tel. č. 046/ 512 19 37 u vedúcej ŠJ.

Strava poskytovaná pre študentov

Stravná jednotka pondelok - piatok cena
Raňajky + desiata 6:45 - 7:45 1,29€
Obedy 11:00 - 13:00 1,66€
Večera 18:00 - 18:30 1,45€

Strava poskytovaná pre zamestnancov

Cena obeda - 2,90€ s DPH, zamestnanec si hradí 1,05€.

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov

Cena obeda - 2,90€

Platby žiakov za stravu

Forma platby:

Žiaci platia za stravu prevodným príkazom alebo trvalým príkazom na účet ŠJ. Platba musí byť pripísaná na účet ŠJ k 25. dňu v mesiaci za stravu na ďalší mesiac. Žiak po preukázaní sa úhradou stravného si vyzdvihne stravné lístky u vedúcej ŠJ. Vyúčtovanie stravného žiakov je k 31.1. a k 30.6.

Termín platby:

do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca (august - máj)

Účet školskej jedálne (IBAN) SK70 8180 0000 0070 0050 6281
Suma 33,00€ / mesiac
Variabilný symbol rodné číslo žiaka (bez lomítka)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka, trieda

Kontakt

Lenhartová Ľubica, vedúca školskej jedálne
Mináriková Stanislava, prevádzkový zamestnanec školskej jedálne
tel.: 046 512 19 37