Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Témy záverečných prác

odbor : Sociálno-právna činnosť

školský rok: 2022/2023

 1. Práca ústavného súdu, záruka ochrany ľudských práv
 2. Náhradná rodinná výchova - pestúnska starostlivosť, profesionálne rodiny
 3. Náhradná rodinná výchova- adopcia, medzinárodná adopcia
 4. Sociálno - právna ochrana mladistvých
 5. Syndróm CAN, problematika týraných
 6. Dlhodobá nezamestnanosť ako psychický, sociálny a ekonomický problém
 7. Starostlivosť o nezamestnaných občanov zo strany štátu
 8. Problematika sociálnej práce s rómskou komunitou
 9. Problematika utečencov v krajinách EU
 10. Pracovná a spoločenská integrácia zdravotne postihnutých (chránené dielne, kompenzácia)
 11. Starnutie populácie a jej vplyv na dôchodkový systém v SR
 12. Dôchodkové systémy- porovnanie SR s inou vybranou krajinou EU
 13. Výkon trestu odňatia slobody ako forma resocializácie, penitenciálna starostlivosť
 14. Sociálna pomoc - riešenie sociálnej a hmotnej núdze
 15. Zariadenia sociálnych služieb , sociálna starostlivosť v nich , postrehy z odbornej praxe
 16. Doplnkové dôchodkové sporenie
 17. Vývoj sobášnosti a rozvodovosti v SR
 18. Osobná asistencia, opatrovateľská služba
 19. Nemocenské poistenie
 20. Systém zdravotnej starostlivosti (zdravotné poistenie)
 21. Rodinné prídavky v systéme štátnych sociálnych dávok
 22. Pôsobnosť Sociálnej poisťovne, správne konanie
 23. Vývoj rodinného práva
 24. Sociálno-ekonomické postavenie mladých rodín, systém sociálneho zabezpečenia
 25. Drogová závislosť, pomoc zo strany štátu, reedukačné zariadenia
 26. Starostlivosť o občanov v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny domov dôchodcov, penzión
 27. Poskytovanie opatrovateľskej služby v systéme sociálnej starostlivosti
 28. Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; Centrum sociálnej pomoci Humanity – Veľká Lehôtka
 29. Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny detský domov

Pokyny na písanie záverečnej práce