Témy záverečných prác

odbor : Sociálno-právna činnosť

školský rok: 2022/2023

 1. Práca ústavného súdu, záruka ochrany ľudských práv
 2. Náhradná rodinná výchova - pestúnska starostlivosť, profesionálne rodiny
 3. Náhradná rodinná výchova- adopcia, medzinárodná adopcia
 4. Sociálno - právna ochrana mladistvých
 5. Syndróm CAN, problematika týraných
 6. Dlhodobá nezamestnanosť ako psychický, sociálny a ekonomický problém
 7. Starostlivosť o nezamestnaných občanov zo strany štátu
 8. Problematika sociálnej práce s rómskou komunitou
 9. Problematika utečencov v krajinách EU
 10. Pracovná a spoločenská integrácia zdravotne postihnutých (chránené dielne, kompenzácia)
 11. Starnutie populácie a jej vplyv na dôchodkový systém v SR
 12. Dôchodkové systémy- porovnanie SR s inou vybranou krajinou EU
 13. Výkon trestu odňatia slobody ako forma resocializácie, penitenciálna starostlivosť
 14. Sociálna pomoc - riešenie sociálnej a hmotnej núdze
 15. Zariadenia sociálnych služieb , sociálna starostlivosť v nich , postrehy z odbornej praxe
 16. Doplnkové dôchodkové sporenie
 17. Vývoj sobášnosti a rozvodovosti v SR
 18. Osobná asistencia, opatrovateľská služba
 19. Nemocenské poistenie
 20. Systém zdravotnej starostlivosti (zdravotné poistenie)
 21. Rodinné prídavky v systéme štátnych sociálnych dávok
 22. Pôsobnosť Sociálnej poisťovne, správne konanie
 23. Vývoj rodinného práva
 24. Sociálno-ekonomické postavenie mladých rodín, systém sociálneho zabezpečenia
 25. Drogová závislosť, pomoc zo strany štátu, reedukačné zariadenia
 26. Starostlivosť o občanov v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny domov dôchodcov, penzión
 27. Poskytovanie opatrovateľskej služby v systéme sociálnej starostlivosti
 28. Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; Centrum sociálnej pomoci Humanity – Veľká Lehôtka
 29. Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny detský domov

Pokyny na písanie záverečnej práce