Časovo tematický plán zasadnutí Rady školy pri Strednej odbornej škole,
Lipová 8, Handlová 972 51
v kalendárnom roku 2021

Január 2021

 • Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ½ roka škol. roka 2020/2021
 • Ekonomické záležitosti, hospodárenie školy – informácie ekonóma školy
 • Rôzne
 • Uznesenie

Apríl 2021

 • Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ¾ roka škol. roka 2020/2021
 • Prijímacie pohovory na školský rok 2021/22
 • Príprava maturít 2021
 • Rôzne
 • Uznesenie
 • Záver

Jún 2021

 • Analýza školského roku 2020/2021
 • Predbežné výsledky – aktivity
 • Hodnotenie práce Rady školy
 • Plán prijímania nových žiakov na šk. rok 2022/2023
 • Rôzne
 • Záver

September - Október - December 2021

 • Plán zasadnutí Rady školy v školskom roku, návrh rozpočtu RŠ
 • Organizačné zabezpečenie šk. roka 2021/2022
 • Informácie riaditeľa školy – plán rozpočtu na nový školský rok 2021/2022 výsledky klasifikačnej porady k ¼ školského roka 2021/2022
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
 • Rôzne – práca rady rodičov, Žiackej školskej rady, výchovného poradcu, školského internátu
 • Uznesenie
 • Záver

RŠ sa schádza 4x do roka na riadnom zasadnutí alebo ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia RŠ alebo riaditeľ školy, do 15 dní od doručenia takejto žiadosti.

Január 2021

Ing. Renáta Chylová
Predseda Rady školy