Časovo tematický plán zasadnutí Rady školy pri Strednej odbornej škole,
Lipová 8, Handlová 972 51
v kalendárnom roku 2023

Január 2023

 • Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ½ roka škol. roka 2022/2023
 • Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024
 • Ekonomické záležitosti, hospodárenie školy – informácie ekonóma školy
 • Rôzne
 • Uznesenie

Apríl 2023

 • Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ¾ roka škol. roka 2022/2023
 • Prijímacie pohovory na školský rok 2023/2024
 • Príprava maturít 2023
 • Rôzne
 • Uznesenie
 • Záver

Jún – júl 2023

 • Analýza školského roku 2022/2023
 • Predbežné výsledky – aktivity
 • Hodnotenie práce Rady školy
 • Plán prijímania nových žiakov na šk. rok 2024/2025
 • Rôzne
 • Záver

September - Október – December 2023

 • Plán zasadnutí Rady školy v školskom roku, návrh rozpočtu RŠ
 • Organizačné zabezpečenie šk. roka 2023/2024
 • Informácie riaditeľa školy – plán rozpočtu na nový školský rok 2023/2024, výsledky klasifikačnej porady k ¼ školského roka 2023/2024
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023
 • Rôzne – práca Rady rodičov, Školského parlamentu, výchovného poradcu, školského internátu
 • Uznesenie
 • Záver 

RŠ sa schádza 4x do roka na riadnom zasadnutí alebo ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia RŠ alebo riaditeľ školy, do 15 dní od doručenia takejto žiadosti.

Január 2023

Ing. Renáta Chylová
Predseda Rady školy