S duálnym vzdelávaním sa otvárajú príležitosti

Odborné vzdelávanie sa v súčasnosti zameriava hlavne na rozvoj praktických zručností, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania.

V rámci výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 získala Stredná odborná škola v Handlovej účelové finančné prostriedky vo výške 2200 eur na projekt s názvom Spoznaj výhody duálneho vzdelávania. Z celkovej sumy finančných prostriedkov je 1760 eur od MŠVVaŠ SR, 5% je spoluúčasť zriaďovateľa (Trenčiansky samosprávny kraj) suma 110 eur a 15 % spoluúčasť zamestnávateľa (spoločnosť Scheuch) vo výške 330 eur.

Projekt sa realizuje od mája do novembra a je postavený na propagácii prvkov duálneho vzdelávania v učebných odboroch elektromechanik – silnoprúdová technika a Mechanik opravár – stroje a zariadenia, pri ktorých je počet absolventov na trhu práce nedostačujúci a na oboznámení žiakov už na základných školách o možnostiach štúdia v systéme duálneho vzdelávania. Rozhodnutie, na ktorú strednú školu prihlásiť svoje dieťa nie je ľahkou voľbou, nakoľko ide o jeho budúcnosť. Študovať ale neznamená len sedenie nad knihami. Aj Stredná odborná škola dokáže poskytnúť žiakom možnosť získať vedomosti, ale aj kvalitnú prax, finančnú nezávislosť a slobodu.

Zámerom a snahou Strednej odbornej školy v Handlovej je vzbudenie záujmu o technické odbory medzi žiakmi, posilniť u nich vnímanie odborov technického zamerania a poskytnúť mladým ľuďom vzdelanie skĺbené s praxou a podľa požiadaviek zamestnávateľov. Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Práve tento systém poskytuje reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy.

Patrícia Burtinová