Cieľom projektu je zvýšenie záujmu o technické vzdelávanie u žiakov Strednej odbornej školy a žiakov základných škôl v Handlovej a blízkom okolí. Tieto odborné spôsobilosti, vedomosti a zručnosti v oblasti robotiky a automatizácie sú v súčasnosti na trhu práce nedostatkové a mimoriadne žiadané. Stanovený cieľ plánujeme dosiahnuť vytvorením robotického pracoviska na úseku odborného výcviku, ktoré by bolo vybavené modernými názornými učebnými pomôckami. Konkrétne ide o robotické stavebnice, výučbového robota a materiál potrebný na trhu práce.

Stredná odborná škola Handlová poskytuje odborné vzdelanie v technicko-informačných študijných a učebných odboroch. V záujme kvalitnejšej prípravy absolventov na budúce povolanie spolupracuje nielen s firmami a sektorovými organizáciami, ale vytvára aj medzinárodné partnerstvá, v rámci ktorých si vymieňa dobré skúsenosti aj na úrovni Európskej únie. Vo svojom vzdelávacom programe myslí aj na budúcnosť a spolupracuje so základnými školami v spádovej oblasti školy a jej širšieho okolia v oblasti zabezpečenia výučby predmetu technická výchova. Príprave svojich žiakov venuje veľkú pozornosť a okrem technického vzdelávania organizuje pre nich aj Deň otvorených dverí, Dni techniky a rôzne ďalšie podujatia.

Snahou školy je výučbu neustále skvalitňovať, využívať pri tom nové, moderné a netradičné spôsoby, inšpirovať žiakov a vzdelávať názorne, zábavnou a motivačnou formou. Vzdelávací roboti majú podľa veľkej časti pedagogickej obce veľký potenciál. Okrem výučby programovania výrazne podporujú rozvoj algoritmického myslenia, teda schopnosť analyzovať problém, rozdeliť ho na malé časti a tie postupne ovládať. V prípade klasického programovania je problém deti touto činnosťou zaujať. Výukový robot sa však nejako pohybuje, správa sa podľa zadaných algoritmov, všetko je rýchle, akčné a zaujímavé.

Aktivity projektu:

  • vytvorenie robotického pracoviska odborného výcviku na výučbu technickej výchovy žiakov našej školy a žiakov základných škôl v Handlovej a jej širšieho okolia,
  • zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu pre žiakov pomocou robotických stavebníc, výučbového robota a materiálu na prácu s nimi,
  • propagácia projektu na webovej stránke školy, informovanie o projekte medzi žiakmi, učiteľmi a partnerskými základnými školami,
  • ukážka prác s robotmi počas Dňa techniky (škola ho realizuje v novembri).