SOŠ Handlová zrenovovala hľadisko

Projekt "Miesto, kde to žije" sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácií SPP.

Stredná odborná škola v Handlovej sa už po druhýkrát zapojila do programu SPPoločne, ktorý je zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenskej republiky. Účelom nadačného fondu je podpora projektov na podporu z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít za účelom zlepšenia kvality ich života v rámci troch regiónov Slovenskej republiky.

Naša škola uspela v kategórií SPPoločne pre domovinu a na základe výsledkov verejného hlasovania získala finančnú podporu vo výške 6000 eur. Ústrednou myšlienkou projektu bolo renovovanie hľadiska okolo futbalového ihriska a zároveň posilnenie environmentálnej výchovy a dobrovoľníckej práce v prospech širokej verejnosti, mládeže, priaznivcov spoločenských podujatí. Vynovené hľadisko umožní organizovať zo strany školy ale aj mesta podujatia pod holým nebom, pri ktorých nebude problém so sedením. Okrem renovácie hľadiska, zahŕňal tento projekt aj zveľadenie okolia priestoru hľadiska dobrovoľníkmi a odstránenie nepotrebnej zelene. Pôjde tak o posilnenie environmentálnej výchovy u žiakov, mladých ľudí, ale aj o uvedomenie si, že prostredie okolo nás treba zveľaďovať a nie ničiť a škodiť všetkým.

Naplnenie cieľa zároveň oživí areál mladými ľuďmi, ktorí vyhľadávajú miesto na oddych, relaxovanie a spoločenské podujatia. V areáli chýbal priestor na sedenie, kde by žiaci mohli tráviť teplé dni počas voľných hodín vonku alebo si urobiť hodinu na čerstvom vzduchu. Naplánované projektové aktivity by mali prispieť k vytvoreniu väčších príležitostí, kde by žiaci školy, ľudia a okolitá verejnosť trávili voľný čas, spríjemnili si chvíle pokoja, oddychu na čerstvom vzduchu a pri akciách sa mohli kultúrne vyžiť. Zveľadí sa samotný areál, vytvorí plnohodnotný priestor.

Projektové aktivity

  • Publicita projektu – zverejnenie článku o začatí realizácie projektu na stránke školy
  • Vyčistenie hľadiska a jeho okolia od nepotrebnej zelene
  • zakúpenie materiálu potrebného na renováciu hľadiska, čo zahŕňa betónovú zmes, armovací materiál, hutný materiál, materiál na výrobu sedadiel, farbu a lak na drevo
  • úprava hľadiska vlastnými silami vďaka dobrovoľníkom z radov študentov, verejnosti a pedagogických pracovníkov (vyrovnanie štadióniek a zatmelenie medzier medzi jednotlivými štadionkami)
  • skonštruovanie sedadiel, ktoré tvoria základ hľadiska, upevnenie a nalakovanie aby boli odolné voči nepriaznivému počasiu.
  • dňa 11.12.2014, sa uskutočnilo otvorenie hľadiska na ktoré sme pozvali širokú verejnosť, žiakov a pedagogických zamestnancov SOŠ Handlová, žiakov a učiteľov okolitých základných škôl a priateľov športu a spoločenských podujatí.
  • poslednou aktivitou je publicita projektu.

Článok k ukončeniu projektu bol zverejnený na stránke www.zssha.edu.sk a na stránke zriaďovateľa www.tsk.sk.