Slovenské elektrárne a.s. poskytli finančný dar SOŠ Handlová

Podpísaním zmluvy so Slovenskými elektrárňami, a.s. a poskytnutím finančného daru bolo umožnené Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová začať realizovať projekt „Prezentácia obnoviteľných zdrojov energie hravou a demonštračnou formou“.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity školy zamerané na podporu technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl. Rozširuje predchádzajúcu úspešnú spoluprácu v oblasti technického vzdelávania o problematiku obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude žiakom sprístupnená hlavne hravou a demonštračnou formou. Popri už existujúcich technických zariadeniach ako trojokruhový termický systém, fotovoltaická elektráreň a tepelné čerpadlo, projekt umožní hravou a demonštračnou formou prezentovať fyzikálne princípy a funkčnosť obnoviteľných zdrojov energie na jednoduchých modeloch – ako napr. modely fotovoltaických panelov, model veternej elektrárne poprípade prečerpávacej elektrárne. Aktivita priamo nadväzuje na predchádzajúci projekt „Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl“, ktorý bol už v minulom školskom roku zrealizovaný vďaka finančnému daru poskytnutému škole Slovenskými elektrárňami, a.s. Vďaka tomuto projektu sa podarilo dosiahnúť efektívnejšia spolupráca so ZŠ a hlavne skvalitniť prípravu žiakov ZŠ v oblasti technického vzdelávania.

Súčasťou projektu budú aj podporné učebné materiály a ďalšia propagácia odborného vzdelávania.

Základným cieľom projektu je prehĺbiť záujem žiakov základných ale aj stredných škôl o obnoviteľné zdroje energie a to hravou a demonštračnou formou. Taktiež je cieľom projektu viesť žiakov k úsporám elektrickej energie a prebudiť u nich kladný vzťah k životnému prostrediu.

V projekte sa počíta s účasťou minimálne 100 žiakov základných škôl, hlavne 8. a 9. ročníka a zhruba 300 žiakov technických odborov v Strednej odbornej škole Handlová.

Ukončenie projektu sa plánuje 1.júna 2017