Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

Organizácia školského roka 2021/2022

Vyučovanie:

1. polrok 1.9.2021 - 31.1.2022
vyučovanie sa začína 2.9.2021
vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 3.9.2021
vyučovanie v 1.polroku končí 31.1.2022
2.polrok 1.2.2022 - 30.6.2022
vyučovanie sa začína 1.2.2022
vyučovanie v 2.polroku končí 30.6.2022

Prázdniny:

 jesenné prázdniny  28. - 29.10.2021
 posledný deň vyučovania  27.10.2021 (streda)
 vyučovanie sa začína  2.11.2021 (utorok)
 vianočné prázdniny  23.12.2021 - 7.1.2022
 posledný deň vyučovania  22.12.2021 (streda)
 vyučovanie sa začína  10.1.2022 (pondelok)
 polročné prázdniny  4.2.2022
 posledný deň vyučovania  3.2.2022 (piatok)
 vyučovanie sa začína  7.2.2022 (pondelok)
 jarné prázdniny  7.-11.3.2022
 vyučovanie sa začína  14.3.2022 (pondelok)
 veľkonočné prázdniny  14.-19.4.2022
 vyučovanie sa začína  20.4.2022 (streda)
 letné prázdniny  1.7.- 2.9.2022

Klasifikácia

Termíny klasifikačných porád, forma a aktuálne informácie k porade budú uvedené v pláne akcií na jednotlivé mesiace v súlade s nariadenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami.

Záverečná klasifikačná porada pre končiace štvrté ročníky sa uskutoční 24.5.2022 (utorok).

Záverečná klasifikačná porada pre končiace tretie ročníky sa uskutoční dňa 10.6.2022 (streda).

Pracovné porady a pedagogické rady

Pracovné porady sa uskutočnia pravidelne každý mesiac počas školského roka okrem mesiacov kedy sú klasifikačné porady. Termíny pracovných porád a pedagogických rád s konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

V prípade potreby sa operatívne uskutočnia mimoriadne pedagogické rady.

Porady na úseku TV sa budú konať v kinosále budova B o 1430 a pracovné porady na úseku PV v priestoroch nových dielní budova F o 1330 pokiaľ nebude v pláne akcií na mesiac uvedené ináč.

Termíny pedagogických porád, miesto a forma porady sa prípadne upravia v súlade s nariadenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami.

Predmetové komisie

Termíny pravidelných zasadnutí predmetových komisií sa uskutočnia v mesiacoch august 2021, november 2021, február 2022 a apríl 2022. Termíny a forma konania predmetových komisií s ďalšími konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Prijímacie konanie

Termín a formu prijímacích pohovorov určí MŠ SR

Termín konania maturitnej skúšky

Riadne skúšobné obdobie

  • externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2021/2022 v predmetoch
- slovenský jazyk a literatúra 15.3.2022 (utorok)
- anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 16.3.2022 (streda)
- matematika 17.3.2022 (štvrtok)
  • praktická časť maturitných skúšok sa uskutoční v termíne 11. - 13.4.2022
  • ústna časť maturitných skúšok - uskutoční sa v termíne určenom OŠ OU v sídle kraja v čase od 6. 6. 2022 do 10.6.2022.
  • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom – posledný deň pred akademickým týždňom 27.5.2022 (piatok).
  • akademický týždeň (voľno) - 5 pracovných dní pred termínom ústnej časti maturitných skúšok 30.5.2022 - 3.6.2022

Kompletné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Záverečné skúšky učebných odborov

Riadne skúšobné obdobie

  • písomná časť - 17. jún 2022 (piatok)
  • praktická časť - 20. - 21. jún 2022 (pondelok a utorok)
  • ústna časť - 22. jún 2021 (streda)
  • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom - 13. jún 2022 (pondelok)
  • príprava na záverečné skúšky (voľno) - 14. jún 2022 - 16. jún 2022 (utorok až štvrtok)

Odborná prax

Bude sa vykonávať podľa spracovaného rozvrhu na školský rok 2021/2022. Termíny súvislej odbornej praxe sa stanovia v plánoch akcií za jednotlivé mesiace.

Kurz na ochranu života a zdravia a Kurz pohybových aktivít

Plánujú sa konať internou formou po zohľadnení epidemiologickej situácie.

Legislatíva

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR sa nachádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sekcii regionálne školstvo - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/