Okruhy maturitných tém z ekonomických predmetov
odbor podnikanie v remeslách a službách - externá forma

 1. Základné ekonomické pojmy
 2. Základné makroekonomické ukazovatele
 3. Právne formy podnikania
 4. Živnostenské podnikanie
 5. Podnikanie právnických osôb – osobné obchodné spoločnosti
 6. Podnikanie právnických osôb – kapitálové obchodné spoločnosti
 7. Vzťahy medzi obchodnými partnermi
 8. Tuzemský platobný styk medzi obchodnými partnermi
 9. Majetok podniku ako elementárny výrobný faktor
 10. Majetok podniku – evidencia, inventúra a inventarizácia
 11. Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku
 12. Zásobovacia činnosť podniku
 13. Plánovanie zásob podniku
 14. Skladovanie a evidencia materiálových zásob
 15. Pracovnoprávne vzťahy v podniku
 16. Odmeňovanie pracovníkov
 17. Vplyv nákladov na ekonomickú stránku činnosti podniku
 18. Vplyv výnosov na ekonomickú stránku činnosti podniku
 19. Výsledok hospodárenia podniku
 20. Podstata manažmentu, plánovanie a organizovanie
 21. Manažment, vedenie a motivácia ľudí
 22. Využitie nástrojov marketingového mixu
 23. Úloha bánk v ekonomike
 24. Nepriame dane ako príjem štátneho rozpočtu
 25. Daň z príjmov fyzických a právnických osôb