Oblasti a komunikačné témy

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka – úroveň C1

Oblasť osobného života

 1. Rodina a spoločnosť

  Vzťahy medzi ľuďmi
  Dospievanie
  Osobné perspektívy
  Osobnostný a sociálny rozvoj
  Sociálna spolupatričnosť

 2. Domov a bývanie

  Bývanie v rodine
  Bývanie mimo rodiny
  Životné štýly
  Ideálne bývanie

 3. Starostlivosť o zdravie

  Choroby a úrazy
  Starostlivosť o telo
  Zdravý spôsob života
  Alternatívne terapie
  Nemocnice a zdravotné strediská, lekáreň a lieky, poistenie

 4. Voľný čas

  Knihy a literatúra
  Filmy a médiá
  Výstavy a veľtrhy
  Kultúra a umenie a jej vplyv na rozvoj osobnosti človeka

Oblasť verejného života

 1. Multikultúrna spoločnosť

  Globalizácia
  Demografické zmeny
  Migrácia
  Jazyková rôznorodosť
  Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií
  Tolerovanie inakosti

 2. Človek a spoločnosť

  Spoločenský život
  Politický život
  Občianska zodpovednosť
  Cirkvi a náboženské vyznania
  Práva a povinnosti občanov

 3. Človek a príroda

  Spoločnosť a životné prostredie
  Ekológia
  Chránené krajinné oblasti
  Globálne problémy

 4. Hospodárstvo

  Hospodársky rozvoj
  Vzdelanostná spoločnosť
  Ekonomika a obchod
  Cestovný ruch
  Turizmus

 5. Veda a technika

  Technický pokrok
  Informačno-komunikačné technológie v službách ľudstva
  Riziká vedeckého a technického rozvoja

 6. Obchod a služby

  Nákupné zariadenia
  Banky
  Pošty a telekomunikácie
  Salóny krásy
  Čistiarne, práčovne, opravovne
  Kultúra nakupovania a služieb

 7. Krajiny a miesta

  Európska únia
  Slovensko v EÚ
  Urbanizácia
  Zaujímavosti krajín a svetadielov

Vzdelávacia a pracovná oblasť

 1. Vzdelávanie

  Práva a povinnosti pri vzdelávaní
  Vzdelávacie systémy
  Svet práce
  Odborná profilácia
  Celoživotné vzdelávanie

 2. Šport

  Vplyv športu pre rozvoj osobnosti
  Nové trendy v športe
  Fitness
  Fair play športového zápolenia
  Športové udalosti

 3. Mládež a jej svet

  Predstavy mládeže o svete
  Vzory a ideály
  Vzťahy medzi generáciami

 4. Zamestnanie

  Voľba zamestnania
  Pracovný trh
  Pracovné činnosti a profesie
  Pracovné podmienky
  Nezamestnanosť

 5. Slovensko a krajiny, ktorých jazyk sa učím

  Študijná a pracovná mobilita
  Vybrané historické medzníky a kultúrne špecifiká rôznych krajín
  Vybrané osobnosti
  Jazyk ako spoločenský a kultúrny prostriedok

Cieľové požiadavky na maturantov - anglický jazyk, úroveň C1

Špecifikácia testov na MS 2018 - úroveň C1