Teoretická časť odbornej zložky

Študijný odbor: 2561 M informačné a sieťové technológie

Maturitné témy

 1. Algoritmizácia, Základy počítačových sietí, Layout webovej stránky s rolloverom
 2. Úvod do programovania, Základná konfigurácia prepínača, Textový a grafický obsah webovej stránky
 3. Terminálový vstup a výstup, Protokoly a štandardy, Referenčné modely, Štruktúra webovej stránky, zoznamy
 4. Riadiace štruktúry, Fyzická a spojová vrstva, Internet vecí a základný hardvér
 5. Práca so súbormi, Sieťová a transportná vrstva, Arduino, Rasperry a softvér
 6. Popis programu a IDLE Python, Základná konfigurácia smerovača, Databáza - základné pojmy
 7. Cyklus for v programovacom jazyku Python, Vyššie vrstvy OSI modelu
 8. Grafika v programovacom jazyku Python, Prepínač a koncepty prepínania rámcov, Práca s jednou tabuľkou
 9. Podmienené príkazy v jazyku Python, Virtuálne LAN siete a smerovanie medzi nimi, Práca s jednou tabuľkou - pokročilé nastavenia
 10. Funkcie v Pythone, Redundancia v prepínanej sieti, Výpisy záznamov spĺňajúce nejakú podmienku
 11. Znakové reťazce v Pythone, Protokol DHCPv4, SLAAC a DHCPv, Softvér v IoT
 12. Textové súbory v Pythone, Bezpečnosť LAN sietí, Elektronika v IoT
 13. Agregácie, Bezdrtové LAN siete, Bezpečnosť v IoT
 14. MS Word – hromadná korešpondencia, Statické smerovanie, Vnorené dopyty
 15. OSPF protokol, Počítačové vírusy a ochrana proti nim, Vlastnosti a stavy procesov operačných systémov
 16. Udalosti v grafickej ploche, Sieťová bezpečnosť, Excel – tabuľkový procesor
 17. Korytnačia grafika, Riadenie prístupu v sieti - prístupové zoznamy ACL, PowerPoint – prezentačný program
 18. Rekurzia a binárne stromy, WSUS a SUS, Účty užívateľov v OS
 19. Správa diskov, Databázový systém MS Access, OS Linux
 20. Úvod do programovacieho jazyka Java, Databázový systém MS Access, Monitorovacie techniky OS
 21. Dvojrozmerné polia, Základy práce online, Správa užívateľských a počítačových účtov
 22. Premenné, typový systém a parsovanie, Havarijný plán, Protokol NAT pre IPv4 siete
 23. Podmienky - vetvenie v jazyku Java, Active directory, WAN siete a ich bezpečnosť
 24. Cykly v jazyku Java, Sledovanie výkonnosti serveru, Optimalizácia, monitoring a správa siete
 25. Polia v jazyku Java, Ovládače a zariadenia, Virtualizácua a automatizácia sietí