Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor: 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, externé večerné vzdelávanie

Maturitné témy:

 1. Návrh montážneho pracoviska
 2. Zostavenie jednotiek do finálneho výrobku
 3. Tvorba montážneho postupu a kusovníkov
 4. Montáž prevodov
 5. Prevody
 6. Strojové obrábanie
 7. Špecifikácia trieskového obrábania
 8. Technológia tvárnenia za tepla
 9. Stroje na dopravu látok
 10. Riešenie zdvihu do výšky
 11. Vodovodné potrubie
 12. Návrh vodovodného potrubia
 13. Uplatnenie dopĺňajúcich častí potrubia
 14. Posúdenie zaťaženia nosníka
 15. Podniková technická príprava v praxi
 16. Technická dokumentácia
 17. Zabezpečenie rovnovážneho stavu nosníka
 18. Podmienky na zavedenie automatizácie
 19. Návrh súčiastky na otáčavý pohyb
 20. Montáž ,demontáž ložísk
 21. Riešenie spoja za pomoci prídavného materiálu
 22. Kontrola zvarov a ich úprava
 23. Návrh spoja za pomoci natavenia materiálu
 24. Nové vývojové trendy skladového hospodárstva
 25. Mechanizácia a automatizácia skladového hospodárstva