Matematika - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

 1. operácie s množinami, štatistika, definičné obory funkcií
 2. riešenie trojuholníka, povrch a objem kvádra, štatistika
 3. kvadratická funkcia, výroky, všeobecný trojuholník
 4. vlastnosti funkcie, výrazy, množinové operácie
 5. goniometrická funkcia, pascalov trojuholník, odchýlky rovín
 6. číselné množiny, analytické vyjadrenie kružnice, kvadratické funkcie, rovnice a nerovnice
 7. vlastnosti postupnosti, objem telies, uhly v planimetrii
 8. logaritmy, kvadratická funkcia, povrchy telies
 9. teória čísel, všeobecný trojuholník, kombinatorika
 10. zhodné zobrazenie, štatistika, mocniny a odmocniny
 11. mocninové funkcie, vzájomná poloha priamok v priestore, dvojková sústava
 12. mocninové funkcie, kombinačné čísla, zhodné zobrazenia
 13. pravdepodobnosti, kvadratická funkcia, objemy a povrchy telies
 14. štatistika, aritmetická postupnosť, lineárna rovnica s absolútnou hodnotou
 15. goniometrické funkcie, objemy a povrchy telies, kvadratické rovnice, nerovnice
 16. kvadratická rovnica, výroky, pravdepodobnosť
 17. štatistika, exponenciálne a logaritmické funkcie, podobnosť
 18. kombinatorika, aritmetická postupnosť, štatistika
 19. aritmetická postupnosť, kružnica a priamka v analytickej geometrii, kombinatorika
 20. geometrická postupnosť, analytická geometria priamok, pravdepodobnosť
 21. obvody a obsahy rovinných útvarov, goniometrické rovnice, exponenciálne funkcie
 22. priamka v analytickej geometrii, exponenciálne rovnice, stereometria
 23. absolútna hodnota reálneho čísla, logaritmické rovnice, analytická geometria
 24. stereometria, goniometrické výrazy, priamky v analytickej geometrii
 25. exponenciálne a logaritmické funkcie, inverzná funkcia, analytická geometria
 26. podobné útvary, sústavy lineárnych rovníc, postupnosti
 27. mocniny, odchýlky v priestore, exponenciálne funkcie
 28. výroková logika, priamka a kružnica v analytickej geometrii, kvadratické funkcie
 29. graf funkcie s absolútnou hodnotou, obsahy a obvody, kombinatorika
 30. vzájomná poloha útvarov v priestore, úprava číselného výrazu, množiny