Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

Maturita 2022

Kód školy: 633015

Základné informácie:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z., zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

Vyhláška č. 319/2008 Z.z o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola k 1.3.2014 zrušená!

  • Z cudzích jazykov sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca: B1-základná úroveň, B2- vyššia úroveň
  • Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS.
  • Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS (MAT) sa rozumie iba vykonanie EČ, alebo iba internej časti, alebo oboch častí súčasne. Žiak vykoná úspešne EČ z MAT ak získa viac ako 33%. Ak sa žiak rozhodne nezúčastniť ústnej časti z MAT, týždeň vopred sa musí ospravedlniť!
  • Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia výchovným poradcom školy) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30.9.2021 v spolupráci s výchovným poradcom.
  • Hodnotenie EČ, PFIČ - žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 ak v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

V dňoch 15. – 17. marca 2022 sa podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní NÚCEM Bratislava uskutoční EČ a PFIČ riadneho termínu maturitnej skúšky z týchto predmetov nasledovne:

15. marec 2022 (utorok): slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra - (EČ + PFIČ - 115'+165')
16. marec 2022 (streda): anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk , španielsky jazyk, taliansky jazyk - (B2: EČ + PFIČ - 135'+75', B1: EČ + PFIČ - 115'+ 75', C1: EČ+ PFIČ - 165' + 105')
17. marec 2022 (štvrtok): matematika - (EČ - 165')

Náhradný termín EČ a PFIČ
MS sa uskutoční 5. 4. - 8. 4. 2022.
Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. 9. - 8. 9. 2022.

Interná časť MS bude na SOŠ Handlová od 6.6. do 10. 6. 2022. Bilingválna obchodná akadémia 4. ročník - SJL ÚFIČ - 23. -24. 6. 2022.
Praktická časť odbornej zložky bude na SOŠ Handlová od 11.4. do 13.4.2022, pre odbor mechanik-mechatronik bude vo firmách od 2.5. do 5.5.2022.
Do 30. 9. 2021 musia žiaci odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi!
Do 15. októbra 2021 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. NÚCEM na konci októbra 2021 zablokuje elektronický formulár, aby nebol prístupný školám. Po 15.10.2021 sú prihlášky záväzné. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky a zároveň písomne na NÚCEM do 31. januára 2022.

Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené 10 dní pred konaním ústnych MS.

Ďalšie informácie môžete získať na stránke www.nucem.sk.

Ing. Cingel Ladislav - zástupca riaditeľa (školský koordinátor MS)

 

Veľa šťastia !