Maturita 2021

Kód školy: 633015

Základné informácie:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z., zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

Vyhláška č. 319/2008 Z.z o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola k 1.3.2014 zrušená!

  • Z cudzích jazykov sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca: B1-základná úroveň, B2- vyššia úroveň
  • Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS.
  • Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS (MAT) sa rozumie iba vykonanie EČ, alebo iba internej časti, alebo oboch častí súčasne. Žiak vykoná úspešne EČ z MAT ak získa viac ako 33%. Ak sa žiak rozhodne nezúčastniť ústnej časti z MAT, týždeň vopred sa musí ospravedlniť!
  • Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia výchovným poradcom školy) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30.9.2020 v spolupráci s výchovným poradcom.
  • Hodnotenie EČ, PFIČ - žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 ak v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

V dňoch 16. – 18. marca 2021 sa podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní NÚCEM Bratislava uskutoční EČ a PFIČ riadneho termínu maturitnej skúšky z týchto predmetov nasledovne:

16. marec 2021 (utorok): slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra - (EČ + PFIČ - 100'+150')
17. marec 2021 (streda): anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk , španielsky jazyk, taliansky jazyk - (B2: EČ + PFIČ - 120'+60', B1: EČ + PFIČ - 100'+ 60', C1: EČ+ PFIČ - 150' + 90')
18. marec 2021 (štvrtok): matematika - (EČ - 150')

Náhradný termín EČ a PFIČ
MS sa uskutoční 8. 4. - 13. 4. 2021.
Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. 9. - 8. 9. 2021.

Interná časť MS bude na SOŠ Handlová od 31. 5. do 4. 6. 2021. Bilingválna obchodná akadémia 4. ročník - SJL ÚFIČ - 24. -25. 6. 2021.
Praktická časť odbornej zložky bude na SOŠ Handlová od 7.4. do 9.4.2021.
Do 30. 9. 2020 musia žiaci odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi!
Do 15. októbra 2020 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. NÚCEM na konci októbra 2020 zablokuje elektronický formulár, aby nebol prístupný školám. Po 15.10.2020 sú prihlášky záväzné. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky a zároveň písomne na NÚCEM do 31. januára 2021.

Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené 10 dní pred konaním ústnych MS.

Ďalšie informácie môžete získať na stránke www.nucem.sk.

Ing. Cingel Ladislav - zástupca riaditeľa (školský koordinátor MS)

 

Veľa šťastia !