Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Popis projektu

Projekt cezhraničnej spolupráce je pokračovaním a prehĺbením dlhoročného partnerstva medzi SOŠ v Handlovej a SŠEE v Sokolniciach zameraného na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v súlade so stratégiami rozvoja stredného odborného školstva obidvoch prihraničných krajov, zavedenie nových riešení a prístupov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Cieľom projektu je systémové zavedenie problematiky manažérstva kvality a certifikácie do obsahu vzdelávania v strojárskych a elektrotechnických odboroch so zámerom čo najviac sa priblížiť požiadavkám praxe v slovenských a českých firmách a zvýšiť kvalitu a atraktivitu vzdelávania. V súčasnosti sa kvalita stala základným nástrojom udržania sa na trhu.

Spoločné projektové aktivity sú zamerané na vytvorenie legislatívnych, technických a personálnych podmienok potrebných na dosiahnutie vytýčenej méty. Zahŕňajú vytvorenie pracovnej skupiny, inováciu vzdelávacích programov, tvorbu učebných textov a testov, čo je podmienené nákupom technického vybavenia a vzdelávacími aktivitami pre učiteľov doplnené výmenou dobrých skúseností a testovaním nových prístupov prostredníctvom výmenných stáží. Miestom realizácie projektu sa stanú odborné učebne a laboratóriá obidvoch škôl, ale aj výučbové dielne v partnerských firmách.

Cieľová skupina získa vďaka realizácii projektových aktivít nové kľúčové kompetencie potrebné pre ich uplatnenie na trhu práce. Zvýšia sa ich IKT zručnosti, znalosti z oblasti technických noriem a zásad uplatňovania systému kvality, profesijné spôsobilosti.

späť na úvod