Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

 

 

 

Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Začiatok realizácie projektu: JÚL 2020

Výška finančnej podpory z EÚ:
pre žiadateľa – vedúceho partnera Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová - 123 752,51 €
pre hlavného cezhraničného partnera Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o. - 69 708,61 €

 

Popis projektu
Cieľ projektu
Aktivity projektu
Miesto realizácie projektu
Projektové výstupy a výsledky
Merateľné ukazovatele
Cezhraničná spolupráca a cezhraničný dopad

INTERREG V-A SK-CZ