Ukážka č. 1

Môj kamarát Jano pochádza z valala, ale býva v meste. Keď skákal z brezy, vytkol si kotník. Bars ho to bolelo. A k tomu všetkému dostal zlú známku z litiky.

 1. Určte jazykový štýl ukážky č. 1:
  umelecký
  hovorový
  odborný
  publicistický

   

 2. V ktorej možnosti sú slová patriace do rovnakého jazykového štýlu?
  valal, dzifka, kapura, luna
  ludé, čarokrásny, švábka, vesna
  dzifče, dzedzina, ništ
  lkať, mesiačik, grule

   

 3. V ktorej z možností sú vetné členy vety určené správne?
  V okienku sa mihá žltkastý povrch planéty.
  príslovkové určenie miesta, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, vyjadrený podmet, nezhodný prívlastok
  príslovkové určenie miesta, slovesný prísudok, nezhodný prívlastok, vyjadrený podmet, zhodný prívlastok
  príslovkové určenie času, neslovesný prísudok, zhodný prívlastok, vyjadrený podmet, nezhodný prívlastok
  príslovkové určenie miesta, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, vyjadrený podmet, zhodný prívlastok

   

 4. Aké jazykové prostriedky využíva jazykový štýl, ktorým je napísaná ukážka č.1?
  termíny, skratky, značky
  nárečové, slangové, citovo zafarbené
  knižné a cudzie slová
  básnické, biblické slová

   

 5. Označte porekadlo:
  Čo na srdci, to na jazyku
  Aj srdce ho od toho smútku bolelo.
  Srdcu by ste chceli rozkázať?
  Má naňho ťažké srdce.

   

 6. Označte vetu, ktorá je napísaná pravopisne správne:
  K svojím rodičom bol prívetivý.
  So svojim učiteľom sa vždy dohodli.
  Rozumieš si so svojím otcom?
  Rozprával som sa so svojim bratom.

   

 7. Určte, v ktorej z možností sú slovesá v tvare slovesného podstatného mena:
  čítajúci, volajúci, píšuci, maľujúci
  čítanie, volanie, písanie, maľovanie
  vítaný, volaný, písaný, maľovaný
  čítajúc, volajúc, píšuc, maľujúc

   

Ukážka č. 2

Odkedy sa medveď a sedliak nenávidia

Medveď a sedliak začali spolu hospodáriť. Rozhodli sa, že zasejú obilie. S úrodou sa tak dojednali, že jeden si zoberie vrch a druhý spodok. Keď obilie dozrelo, sedliak si vzal klasy a medveďovi nechal holú slamu. Medveď sa hneval, ale nedalo sa už nič robiť. Dohoda je dohoda!
Na druhý rok nasadili zemiaky. A medveď hovorí:
"Teraz si budem ja vyberať. Ja si vezmem vrch a ty spodok!"
Ale zas len medveď na to doplatil, lebo medveď dostal vňať a sedliak zemiaky.
Odvtedy sa medveď a sedliak nenávidia.

( Ľudové umenie na Slovensku: Ostrovtipné príbehy i veliké ciganstvá a žarty. Bratislava: Tatran1981, s. 211 )

 1. Aký slohový postup použil autor v ukážke č. 2?
  opisný
  výkladový
  rozprávací
  informačný

   

 2. Označte slovo so slabikotvornou spoluhláskou r:
  zoberie
  dozrelo
  vrch
  teraz

   

 3. V ktorom slove je pravopisná chyba?
  detstvo
  svedectvo
  predčasný
  súčastnosť

   

 4. Označte uvádzaciu vetu k priamej reči:
  A medveď hovorí:
  Medveď a sedliak začali spolu hospodáriť.
  Dohoda je dohoda!
  "Teraz si budem ja vyberať. Ja si vezmem vrch a ty spodok!"

   

 5. Označte synonymum slova cigánstvo:
  podvádzanie
  hanobenie
  znevažovanie
  klamstvo

   

 6. V ktorej z možností sú chýbajúce hlásky uvedené v správnom poradí?
  Vošiel do -atematického kabinetu -ákladnej školy v Pravenci. Onedlho stál pred budovou -olicajného zboru Slovenskej -epubliky. Potom kráčal po -lici obrancov mieru.
  M, z, P, R, u
  M, Z, p, R, U
  m, Z, p, r, u
  m, Z, P, r, U

   

 7. Označte I. stupeň prídavného mena najväčší:
  veľa
  veľký
  väčší
  vysoký

   

 8. Určte umelecký prostriedok: mesiac smutno hľadí
  prirovnanie
  metonymia
  epiteton
  personifikácia

   

 9. Vyberte prídavné meno, ktoré vzniklo skladaním:
  autoškola
  ekosystémy
  pravdovravný
  druhý rok

   

 10. Určte vzor podstatného mena obilie:
  mesto
  vysvedčenie
  ulica
  dievča

   

 11. Označte slová pravopisne správne napísané:
  v areáli, dva areály, dva symboly
  v areály, dva areály, dva symboly
  v areáli, dva areáli, dva symboli
  v areály, dva areáli, dva symboli

   

 12. Napodobenie zvuku vhodným využitím hlások v slovách sa nazýva:
  rým
  zvukomaľba
  melódia
  gradácia (stupňovanie)

   

 13. Ktoré útvary epiky rozdeľujeme na miestne, historické, heraldické:
  báje
  povesti
  poviedky
  romány

   

 14. Označte jazykový štýl ukážky. Orava je vraj taká chudobná, že tam majú na domoch také malé oblôčky, že sa cez ne možno dívať iba jedným okom. To si však vymysleli susedia, ktorí Oravcom závidia ich krásny kraj.
  administratívny štýl
  hovorový štýl
  umelecký štýl
  náučný štýl

   

 15. Vyberte možnosť, v ktorej je dvojčlenná veta úplná.
  Rozhodli sme sa radšej mlčať.
  Otvoril sa pred ňou svet plný tajomstiev.
  Rybie mäso som pripravil na čínsky spôsob.
  Večerami mu vždy bývalo clivo.

   

 16. Naše osudy sú veľmi podobné. V ktorej možnosti je prisudzovací sklad tejto vety.
  naše osudy sú
  sú podobné
  osudy sú podobné
  sú veľmi

   

 17. V ktorej možnosti je podčiarknutá predložka?
  prebehol okolo nás
  bol som dlho hore
  vôkol sa rozprestierajú lesy
  patrila mu veľká vďaka

   

 18. Vyberte možnosť, v ktorej nedochádza vo všetkých slovách k spodobovaniu.
  nadradený, bez ceny, havrany, spevom
  vznikol, krížom, z domu, s nami
  rozplakať, od leta, vlasy, ľahkým
  strihal, odvážil, v behu, vzplanul

   

Ukážka č. 3

DRUHÉ DEJSTVO
2. výstup

ROMEO: Neverí jazvám, kto ich necíti.
(V obloku sa zjaví Júlia)
Lež ticho! Čo to svitá v okne tom?
To východ je a Júlia je slnko!
Len vystúp, slnko, zabi mstivú lunu,
……………………………………….
Hľa, tvár si teraz podoprela rukou!
Môcť byť tak rukavicou na tej ruke
a dotknúť sa jej tváre!
JÚLIA: Romeo! Prečo si ty Romeo?
Ach, zapri otca, vzdaj sa svojho mena.
ROMEO: Vezmem ťa za slovo.
Nazvi ma láskou, rád sa prekrstím.
Odteraz nevolám sa Romeo.

 1. Aký literárny druh predstavuje ukážka č. 3 ??
  lyriku
  epiku
  drámu
  veršovaná epiku

   

 2. Ktoré tvrdenie vzťahujúce sa na ukážku 3 je pravdivé?
  Výstup je väčší celok ako dejstvo.
  Veta v zátvorke sa nazýva autorská/ scénická poznámka.
  Vezmem ťa za slovo - je príslovie.
  Ukážka neobsahuje umelecké prostriedky.

   

 3. V ktorej možnosti sú uvedené iba neohybné slovné druhy?
  ach, ťa
  byť, tak
  rád, ma
  hľa, lež

   

 4. „Vezmem ťa za slovo.“ Veta znamená, že:
  budem trvať na tom, čo si povedala.
  súhlasím s tým, čo si povedala.
  nesúhlasím s tvojím názorom.
  prezradím, že si niekoho ohovárala.

   

 5. V ktorej z možností sú všetky slovné spojenia združenými pomenovaniami?
  Rimavská Sobota, daždivá sobota, zdravotná sestra
  žiacka knižka, triedna kniha, školský rok
  pokojná rieka, rozbúrené more, nebezpečný útes
  ľadový hokej, rumanček pravý, teplý vrch