TEXT č. 1

Križiak obyčajný

Križiak je jedným z mála pavúkov, ktoré si získali u ľudí istú náklonnosť. Prečo? Vysvetľujú to jeho nápadné siete, napnuté zvisle medzi konármi kríkov a plné dotieravého hmyzu, ktoré usilovný križiak polapal.
A ako križiak svoju korisť – hlavne lietajúce dvojkrídlovce – chytá? Usadí sa uprostred siete, alebo sa niekde nablízku uchýli do úkrytu a čaká. Ak sa pavučina začne chvieť, je to znamenie, že sa do nej zaplieta nejaká obeť, a pavúk vyrazí k nej.

(Dobroruka, Luděk a kol.: Pestrá príroda, )

 1. Určte druh vety podľa obsahu, členitosti a zloženia : Prečo?
  jednoduchá holá, jednočlenná slovesná, opytovacia
  jednoduchá rozvitá , jednočlenná slovesná, opytovacia
  jednoduchá holá, jednočlenná neslovesná, opytovacia
  jednoduchá holá, dvojčlenná slovesná neúplná, opytovacia

   

 2. Pozývame Vás na zasadnutie Rady rodičov, ktoré bude v utorok 23.6. 2017 o 16.00 hod. v triede 1.C .
  Aký slohový postup je použitý v ukážke?
  výkladový
  informačný
  rozprávací
  opisný

   

 3. Označte nominatív zámena k nej:
  nej
  ona
  ňu
  jej

   

 4. Na matike mi prvé dva príklady išli fajn, ale potom som to dodrvil.
  Vetu zaradíme k štýlu:
  odbornému
  umeleckému
  hovorovému
  administratívnemu

   

 5. Čo znamená skratka atď. ?
  a teda dúfam
  ale tak ďalej
  ako takto ďalej
  a tak ďalej

   

 6. Označte slová pravopisne správne napísané:
  v areáli, dva areály, dva symboly
  v areály, dva areály, dva symboly
  v areáli, dva areáli, dva symboli
  v areály, dva areáli, dva symboli

   

 7. Ktorý z básnických prostriedkov je určený nesprávne?
  recituje Sládkoviča – metonymia
  hviezdy sa smejú – personifikácia
  červené líčka – epiteton
  kvapky horúceho neba – prirovnanie

   

 8. Označte slovo so slabikotvornou spoluhláskou r:
  zoberie
  dozrelo
  vrch
  teraz

   

 9. Kde a v ktorom roku bola uzákonená spisovná slovenčina?
  v Hlbokom 1843
  v Senici 1783
  v Martine 1848
  v Trnave 1861

   

 10. Slová najkrajší a najdlhšie sú:
  3. stupeň prídavného mena pekný a prídavného mena dlhý
  3. stupeň prídavného mena pekný a príslovky dlho
  2. stupeň prídavného mena pekný a príslovky dlho
  3. stupeň príslovky pekne a príslovky dlho

   

 11. Označte slovný druh počiarknutého slova: "Kde rastú iba lišajníky.""
  spojka
  častica
  predložka
  citoslovce

   

 12. V ktorej z možností nie je frazeologická jednotka?
  Kto chce kam, pomôžme mu tam.
  Ideš na koberec ?
  Zapíš si to poriadne za uši !
  Povysávaj, prosím, koberec !

   

 13. Umeleckú literatúru delíme na tieto literárne druhy:
  dráma, tragédia, komédia
  poézia, próza, epika
  lyrika, epika, dráma
  poézia, próza, lyrika

   

 14. Označte pád a rod podčiarknutého slova: pomocou počítačov
  inštrumentál, mužský
  genitív, ženský rod
  inštrumentál, ženský rod
  genitív, mužský rod

   

 15. Určte podčiarknuté vetné členy vo vete: Otec začul jeho krik.
  podmet a prísudok
  podmet a predmet
  prívlastok zhodný a predmet
  príslovkové určenie miesta a prísudok

   

TEXT č. 2

Slzy Svätožizny

Keď umieral mocný kráľ Svätopluk, múdry panovník Veľkomoravskej ríše, pri nohách stáli jeho traja synovia Mojmír, Svätopluk a Predslav a pri hlave kráľovná Svätožizna.
Svätopluk zadíval sa na svojich synov a myslel na svoj ľud a svoju ríšu. Potom privrel trochu unavený zrak a pozdvihol pravicu na rozkaz. Nerozumeli hneď, čo rozkazuje kráľ.
Iba po chvíli pochopili synovia, že im otec prikazuje podať mu zväzok zviazaných prútov, čo ležal na drahom koberci.
- Polám! - podal prúty Svätopluk najstaršiemu synovi Mojmírovi. Mojmír netušil, prečo má prúty lámať, ale chcel splniť vôľu otca i skusoval prúty prelomiť, no nemal dosť síl.
Ani syn Svätopluk, ani Predslav neuškodili zväzku prútov. Vtedy kráľ Svätopluk rozkázal zväzok rozviazať a sám nalamoval prút za prútom, hoci mal ruky oslabnuté.
I povedal:
- Pokým budete svorní, bude stáť ríša a nepremôže vás nijaká sila. Keď vás rozviaže nesvornosť, zničí vás i slabá ruka.
A umrel mocný kráľ Svätopluk.

(Jozef Cíger Hronský: Slovenské povesti)

 1. Označte správnu definíciu povesti:
  Veľký prozaický epický žáner vyznačujúci sa voľnou štruktúrou, rozsiahlou tematikou, kompozíciou a umeleckými prostriedkami.
  Epický žáner, v ktorom prevládajú historické motívy, viaže sa k istému miestu alebo postave a v popredí žánru je dej.
  Epický žáner krátkeho rozsahu s jednoduchou fabulou a menšou intenzitou dramatickosti.
  Krátky epický žáner, ktorý má inotajný (alegorický) dej s mravným ponaučením.

   

 2. Ako sa volali Svätoplukovi synovia?
  Mojmír, Svätožizna a Predslav
  Svätopluk, Svätožizna a Predslav
  Mojmír, Jozef a Predslav
  Mojmír, Svätopluk a Predslav

   

 3. Označte antonymum k slovu rozkaz:
  príkaz
  zákaz
  odkaz
  povel

   

 4. Človek, ktorý je svorný, je:
  pozorný, s ohľadom na niekoho
  jemnocitný človek v správaní
  zhodný v zmýšľaní a konaní, jednotný
  prívetivý k ľuďom, srdečný a umný

   

 5. Čo odkázal Svätopluk svojim synom?
  Pokým budete svorní, bude stáť ríša a nepremôže vás nijaká sila. Keď vás rozviaže nesvornosť, zničí vás i slabá ruka.
  Pokým budete družní, bude stáť ríša a nepremôže vás nijaká sila. Keď vás rozviaže nesvornosť, zničí vás i slabá ruka.
  Pokým nebudete svorní, nebude stáť ríša a nepremôže vás nijaká sila. Keď vás rozviaže nesvornosť, zničí vás i slabá ruka.
  Pokým budete svorní, bude stáť ríša a nepremôže vás nijaká sila. Keď vás rozviaže svornosť, zničí vás i slabá ruka.

   

 6. Označte správne synonymum k slovu voľakedy:
  teraz
  včera
  niekedy
  akosi

   

 7. Označte slohový postup ukážky:
  rozprávací slohový postup
  opisný slohový postup
  výkladový slohový postup
  informačný slohový postup

   

 8. Určte slovesný spôsob, osobu a číslo slovesa polám!
  oznamovací spôsob, 1. osoba, jednotné číslo
  oznamovací spôsob, 2. osoba, jednotné číslo
  podmieňovací spôsob, 3. osoba, jednotné číslo
  rozkazovací spôsob, 2. osoba, jednotné číslo

   

 9. V ktorom slove je pravopisná chyba?
  detstvo
  svedectvo
  predčasný
  súčastnosť

   

 10. Určte umelecký prostriedok: mesiac smutno hľadí
  prirovnanie
  metonymia
  epiteton
  personifikácia

   

 11. Označte vetu podľa členitosti: Čítal zaujímavú knihu.
  dvojčlenná veta úplná
  dvojčlenná veta neúplná
  jednočlenná veta slovesná
  jednočlenná veta neslovesná

   

 12. Ktorá z možností obsahuje slovné spojenie s pravopisnou chybou?
  stríkovi priatelia, k husým pierkam
  pávie oko, líščí chvost
  hviezdoslavovský verš, Hviezdoslavova ulica
  rybacia polievka, nové obydlie

   

 13. Vyhľadajte jednočlennú vetu slovesnú: :
  Babička rozprávala príhody z mladosti.
  Mama varí obed.
  Celý deň ma pichá v boku.
  Zbojnícka mladosť.

   

 14. Vyberte prídavné meno, ktoré vzniklo skladaním:
  zemeguľa
  ekosystémy
  cudzokrajný
  druhý rok

   

 15. Ako sa nazýva veta medzi úvodzovkami?
  polopriama reč
  nepriama reč
  priama reč
  uvádzacia veta