TEXT č. 1

Z tých dávnych čias zapamätala som si príhodu istej tetky. Dnes vyznie ako legenda, ale stala sa raz v lete, vysoko v Gaderskej doline, v strmom svahu, kde tetka oberala maliny.
Mala už plné vedro, ale odrazu zbadala medveďa, ako si pokojne oberá hustý krík povyše nej. Prvé, čo vykríkla, bolo vraj : „ Ale si to ty ?“ Spľasla rukami a vykríkla tak mocne, že sa medveď naľakal ...

(Maša Haľamová : Vzácnejšia nad zlato )

 1. Označte charakteristiku legendy :
  rozsiahly poetický útvar, ktorého hlavnou postavou je hrdina
  väčšie umelecké dielo so zložitým sujetom
  literárny epický útvar rozprávajúci o živote historickej alebo inak známej osobnosti, lokalite, udalosti
  vymyslený príbeh obyčajne z neskutočného života

   

 2. Označte správny tvar nominatívu množného čísla slova vedro :
  vedier
  vedrá
  vedra
  vedru

   

 3. Vyberte správnu odpoveď. O aký slovný druh z textu povyše ide :
  príslovka miesta
  spojka
  druhová predložka
  častica

   

 4. Určte správne vysvetlený frazeologizmus spľasla rukami:
  veľmi sa zahanbila
  veľmi sa nad niečím trápila
  veľmi sa niečomu začudovala
  začala sa brániť

   

 5. Správne synonymum k slovu grúň je :
  svah
  porast
  hora
  jarok

   

 6. V ktorej z možností majú všetky prídavné mená spoločný skloňovací vzor :
  usilovný, kohútí, Dunčova
  páví, hadí, líščí
  orlí, rýdzi, Katkin
  svedomitý, svieži, medvedí

   

 7. V ktorej z možností je pravopisná chyba?
  Spišská Nová Ves
  Hviezdoslavovo dielo
  južná Amerika
  Štúrova ulica

   

 8. Jedna z viet je dvojčlenná neúplná. Ktorá ?
  Už dlho od písania nezdvihli oči.
  Dnes prší.
  Až potom prvý vystúpil z radu.
  Učenie je pre niektorých ľudí zábava.

   

 9. V ktorej vete je pravopisná chyba :
  V kalendári mal vyznačený dátum.
  Zahraniční turisti sú zvedavý.
  Vysoké Tatry sú naše veľhory.
  Prišiel som, videl som, zvíťazil som.

   

 10. V ktorej vete je správne zvýraznený podmet?
  Dievčatko rozbolela hlava.
  Poznám jedno malé dievčatko.
  Dievčatko sa náhle rozplakalo.
  Marienka je veselé dievčatko.

   

 11. Slová obozretný, pozorný, opatrný sú:
  homonymá
  antonymá
  synonymá
  zdrobneniny

   

 12. Z ktorých vetných spojení sa nedajú vytvoriť zložené slová?
  liečba vodou
  malá kniha
  lekár zvierat
  kresba perom

   

TEXT č. 2

Z úzkej izby von do poľa,
do slobody von.
Slnko kýva, škovran volá,
zvučí žitia zvon.

 1. Určte literárny druh textu č. 2
  lyrika
  epika
  próza
  dráma

   

 2. Označte rým básne:
  obkročný
  združený
  striedavý
  prerývaný

   

 3. Určte jazykový umelecký prostriedok: zvučí žitia zvon
  metafora
  prirovnanie
  personifikácia
  epiteton

   

 4. K akému jazykovému štýlu by ste priradili vetu : Jar zaklopala na dvere a lúky rozkvitli.
  hovorový
  rečnícky
  umelecký
  publicistický

   

 5. V ktorom pravopisnom spojení je pravopisná chyba ?
  k tvojim rodičom
  so svojim svedomím
  za naším priateľom
  za tým istým priateľom

   

 6. Vyberte slovo, ktoré nepatrí do radu:
  román
  opis
  novela
  poviedka

   

 7. Podstatné meno do poľa sa skloňuje podľa vzoru :
  mesto
  srdce
  dievča
  ulica

   

 8. Označte antonymum k slovu rozkaz:
  príkaz
  zákaz
  povel
  odkaz

   

TEXT č. 3

Strážmajster : Každý začiatok je ťažký a s vojnou je to tiež tak. Ale keď sa už rozhýbe, tak potom sa drží , ľudia sa boja mieru jako hráči konca hry, lebo musia vyplatiť, čo prehrali. No spočiatku sa boja vojny. Ako každej novoty.
Verbovník : Pozri, tam ide voz. Dve ženské a dvaja mládenci. Zadrž starú. Ale z toho nič nebude, v tejto aprílovej pľušti viac nevystávam...

( Počuť zvuk ústnej harmoniky. Priterigá sa voz s plachtou, ťahaný dvoma mládencami. Na ňom sedí Matka Guráž a jej nemá dcéra Katrin ).

 1. Aký literárny druh predstavuje text č. 3 ?
  epika
  poézia
  dráma
  lyrika

   

 2. Ľudia sa zo začiatku boja :
  vojny
  počasia
  obchodníkov
  zlodejov

   

 3. Koľko osôb vystupuje v ukážke č. 3 ?
  5
  6
  4
  2

   

 4. Ktorá z udalostí sa odohrala v roku 1843 ?
  bola založená Matica slovenská
  boli otvorené tri slovenské gymnáziá
  bola kodifikovaná štúrovská spisovná slovenčina
  bola založená Univerzita Komenského v Bratislave

   

 5. V ktorom ročnom období sa odohráva dej ukážky ?
  jar
  zima
  leto
  jeseň

   

 6. Všetci páni z vojny idú, môjho brata koňa vedú. Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú zvýraznenému slovesu ?
  3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
  3. osoba, plurál, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
  3. osoba, plurál, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
  2. osoba, plurál, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid

   

 7. V ktorej z možností je správne určená nasledujúca veta ? Na ceste potrubím roztáča voda turbíny elektrární.
  podraďovacie súvetie
  priraďovacie súvetie
  jednoduchá veta rozvitá, oznamovacia, dvojčlenná, úplná
  jednoduchá veta rozvitá, oznamovacia, dvojčlenná, neúplná

   

 8. Vyhľadaj jednočlennú vetu slovesnú::
  Občas ma však striasa zima.
  Okresný úrad v Prievidzi.
  Celý deň ma pichá v boku.
  Seď !

   

 9. Určte slohový postup a útvar: Najprv vyznačíme miesto, kde chceme mať gombík. Ihlou zachytíme niť o látku.
  opisný, opis pracovného postupu
  informačný, správa
  opisný, umelecký opis
  rozprávací, rozprávka

   

 10. Sonet sa skladá :
  zo 6 veršov
  z 12 veršov
  zo 14 veršov
  zo 5 veršov