Ukážka č. 1

Milí rodičia, vážení hostia !

V živote človeka sú chvíle, na ktoré túžobne čaká a ktoré sa mu svojím obsahom vpisujú hlboko do vedomia.

Dnes, milí rodičia, keď držíte na rukách svoje prvorodené dcérky a synčekov, spoločne prežívate jednu z takýchto chvíľ. Vieme všetci, s akou túžbou ste očakávali svoje dieťatko, ktoré sa stalo najhlbšou súčasťou vášho bytia, svedectvom vašej lásky k životu. Je vám odmenou i darom : odmenou za lásku, s akou ste ho očakávali a prijali, a je aj vaším darom života.

Milujte svoje deti, lebo sú najhodnejšie milovania. Vlastnia hodnoty, ktoré bývajú dospelým odopreté. Čistota a nevinnosť – pre nás je to túžba, ideál, pre ne skutočnosť. Ešte nehovoria, ale ich oči sú ako obloha popísaná hviezdami. Šíri sa z nich úsvit jarnej prírody a premáha vás pocit, že ste pri prameni krásy, pred prahom čistoty a nezdolateľnej istoty. Vaše deti sú vaša budúcnosť …

( úryvok )

 1. Ku ktorému jazykovému štýlu by ste priradili text ?
  hovorovému
  publicistickému
  rečníckemu
  umeleckému

   

 2. Ako sa nazýva slohový útvar v ukážke ?
  slávnostný prejav
  rozprávanie
  prívet
  oznámenie o narodení dieťaťa

   

 3. Čo by mal rečník dodržať ?
  očný kontakt a vhodné uplatnenie zvukových vlastností reči
  spisovnú výslovnosť
  familiárny prístup
  melódiu viet, prestávky

   

 4. Prečo sú vo zvýraznenej vete úryvku čiarky ?
  ide o viacnásobný vetný člen
  ide o oslovenie
  ide o vsuvku
  ide o časticu

   

 5. V ktorej z možností sa nachádzajú citovo zafarbené slová ?
  bohatstvo, chudoba
  kúpalisko, električka
  dcérky a synčekovia
  hodiny, zastávka

   

 6. V ktorej z možností je správny pravopis ?
  Vaše deti sú i vaša budúcnosť
  Vaše deti sú i Vaša budúcnosť
  vaše deti sú i vaša budúcnosť
  vaše deti sú i Vaša budúcnosť

   

 7. V ktorej z možností sa nevysloví vo všetkých slovách mäkko slabika de, te, ne, le, di, ti, ni, li?
  nehovoria, pri prameni, vaše deti
  držíte, ideál, nezdolateľnej
  v živote, túžobne, svedectvom
  najhodnejšie, z nich, očakávali

   

 8. V ktorej z možností nastáva vo všetkých prípadoch spodobovanie ?
  hlboko, prvorodené, odmenou i darom, za lásku, vaše deti
  v živote, vlastnia, túžobne, vášho, do vedomia, na rukách
  vpisujú, z takýchto chvíľ, najhlbšou, k životu, pred prahom
  z nich, pri prameni, všetci, očakávali ste, s akou

   

 9. Ktorá časť prejavu v ukážke chýba ?
  oslovenie
  úvod
  jadro
  záver

   

 10. Ktoré jazykové prostriedky dokazujú, že ide o slávnostný prejav ?
  veľa podstatných mien
  obrazné pomenovania
  pomlčky
  veľmi dlhé vety

   

 11. Ktorá z možností uvádza názvy básnických prostriedkov v správnom poradí ?
  prameň krásy, ich oči sú ako obloha popísaná hviezdami, prah čistoty, vpisujú sa do vedomia
  epiteton, metafora, prirovnanie, personifikácia
  prirovnanie, personifikácia, metafora, metafora
  metafora, metafora, personifikácia, prirovnania
  metafora, prirovnanie, metafora, personifikácia

   

Ukážka č. 2

Mňa z tisíc ciest len jedna cesta láka,
čo vedie domov v krajinu otrokov,
do diery krvavého vlkolaka,
kde s láskou čistou, láskou hlbokou

ma moja biela otrokyňa čaká,
jak bohatiera s pomstou divokou
a nie viac pokorného úbožiaka,
rozplakaného od okov.

Tou cestou pôjdem, no neprídem prv,
kým hnev, nímž srdce vrie a horí líce
čo zasadol, sťa mrak do mladých bŕv,

nevlejem v holubičie státisíce,
by vycedili vraha čiernu krv
na hanobenie mojej krásavice.

Janko Jesenský – Slovenčine

 1. Aký literárny druh predstavuje ukážka č. 2 ?
  drámu
  veršovanú epiku
  lyriku
  neveršovanú epiku

   

 2. Ako nazýva slovenčinu básnik v ukážke č. 2 ?
  čierny vrah
  krvavý vlkolak
  biela otrokyňa
  moja krásavica

   

 3. Aký rým použil básnik v prvých dvoch strofách v ukážke č.2 ?
  združený
  obkročný
  striedavý
  postupný

   

 4. Akým umeleckým prostriedkom je ôsmy verš v ukážke č. 2 ?
  epiteton
  metafora
  prirovnanie
  aliterácia

   

 5. Z ukážky č. 2 vyplýva, že :
  básnik je šťastný, že sa vráti k svojej manželke
  básnik je šťastný, že opustí cudzinu
  básnik chce ochraňovať slovenčinu
  básnik chce ublížiť krvavému vlkolakovi

   

 6. V ktorom verši ukážky č. 2 nájdeme prirovnanie ?
  v 1. verši 2. strofy
  v 4. verši 1. strofy
  v 3. verši 3. strofy
  v 3. verši 2. strofy

   

 7. Ktoré slovo tvorí synonymum k slovu hanobiť ?

   

 8. Aký význam má slovo bŕv v ukážke ?
  brvná
  duše
  obočie
  ramená

   

 9. Ktorá dvojica slov tvorí antonymá ?
  láskou čistou – láskou hlbokou
  srdce vrie,- horí líce
  rozľakaného – rozjasaného
  čierna krv- mladé brvy

   

 10. Ktorý z literárnych žánrov sa zaraďuje medzi lyrické literárne druhy ?
  sonet
  paródia
  balada
  muzikál

   

 11. V ktorej z možností nie je frazeologická jednotka ?
  Kto chce kam , pomôžme mu tam.
  Ideš na koberec ?
  Zapíš si to poriadne za uši !
  Povysávaj, prosím, koberec !

   

 12. V ktorej z možností je uvedená správna odpoveď ?
  anekdota – vyjadruje vieru v slobodu národa
  sylabický veršový systém – autor tvorí básne s rovnakým počtom slabík v každom verši
  populárna pieseň – veľpieseň
  epizeuxa – štylistická figúra založená na opakovaní slov na začiatku veršov

   

 13. V ktorej z možností je správne vysvetlený význam slova cudzieho pôvodu ?
  infikovať – zaviesť nákazu
  trikolóra – jednofarebná látka
  polygrafia – výroba filmov
  antireumatický – mnohopočetný

   

 14. V ktorej z možností nie je jednočlenná veta ?
  Píska mi v ušiach.
  Chachacha !
  Do rána padal sneh.
  Zbojnícka mladosť

   

 15. V ktorej z možností možno vety spojiť do priraďovacieho súvetia a použiť spojku ale ?
  Veľa sľubovala. Málo splnila.
  Krížom slamky nepreloží. Vylihuje cele dni.
  Musíme sa vrátiť ? Máme čakať ?
  Najprv si odložte. Potom vám ukážem byt.

   

 16. V ktorej z možností píšeme - y - ?
  v interiér - , o interpunkci -
  do Kóre -, nové hotel-
  v Odyse - , na papier -
  o demokraci- , v tunel -

   

 17. V ktorej z možností sú správne určené vetné členy v nasledujúcej vete ?
  Zo svojej skrýše sme mali výborný výhľad na pobrežie.
  zhodný prívlastok, predmet, prísudok, zhodný prívlastok
  zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prísudok, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok
  zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prísudok, zhodný prívlastok, predmet
  nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prísudok, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok

   

 18. Ako nazývame literárne dielo monografického charakteru písané formou záznamov zachytávajúcich udalosti a zážitky z osobného a spoločenského života ?
  denník
  western
  biografický román
  dievčenský román

   

 19. Ktoré dramatické dielo je založené na symbióze slova, hudby, spevu a tanca ?
  film
  divadlo
  muzikál
  televízna hra