TEXT 1

Z tých dávnych čias zapamätala som si príhodu istej tetky. Dnes vyznie ako legenda, ale stala sa raz v lete, vysoko v Gaderskej doline, v strmom svahu, kde tetka oberala maliny. Mala už plné vedro, keď odrazu zbadala medveďa, ako si pokojne oberá hustý krík povyše nej. Prvé, čo vykríkla, bolo vraj: "Ale si to ty?" Spľasla rukami a vykríkla tak mocne, že sa medveď naľakal...

( Maša Haľamová: Vzácnejšia nad zlato)

 1. Označte charakteristiku legendy:
  Rozsiahly epický poetický útvar, ktorého hlavnou postavou je hrdina.
  Vymyslený príbeh obyčajne z neskutočného života.
  Väčšie umelecké dielo so zložitým sujetom.
  Literárny epický útvar rozprávajúci o živote historickej alebo inak známej osobnosti, lokalite, udalosti.

   

 2. Označte správny tvar nominatívu množného čísla slova vedro:
  vedier
  vedrá
  vedra
  vedru

   

 3. Označte správnu odpoveď. Aký slovný druh z textu je povyše?
  príslovka miesta
  spojka
  druhotná predložka
  častica

   

 4. Označte správne vysvetlený frazeologizmus spľasla rukami:
  Veľmi sa zahanbila.
  Veľmi sa nad niečím trápila.
  Začala sa brániť.
  Veľmi sa niečomu začudovala.

   

 5. Označte správne synonymum k slovu grúň:
  svah
  porast
  hora
  jarok

   

 6. V ktorej z možností majú všetky prídavné mená spoločný skloňovací vzor?
  usilovný, kohutí, Dunčova
  páví, hadí, líščí
  orlí, rýdzi Katkin
  svedomitý, svieži, medvedí

   

 7. V ktorej z možností je pravopisná chyba?
  Spišská Nová Ves
  Hviezdoslavovo dielo
  južná Amerika
  Štúrova ulica

   

 8. Ktorá z viet je dvojčlenná neúplná?
  Už dlho od písania nezdvihli oči.
  Dnes prší.
  Až potom prvý vystúpil z radu.
  Učenie je pre niektorých ľudí zábava.

   

 9. V ktorej vete je pravopisná chyba?
  V kalendári mal vyznačený dátum.
  Zahraniční turisti sú zvedavý.
  Vysoké Tatry sú naše veľhory.
  Prišiel som, videl som, zvíťazil som.

   

 10. V ktorej vete je správne zvýraznený podmet?
  Dievčatko rozbolela hlava.
  Poznám jedno malé dievčatko.
  Dievčatko sa náhle rozplakalo.
  Marienka je veselé dievčatko.

   

 11. Slová obozretný, pozorný, opatrný sú:
  homonymá
  antonymá
  synonymá
  zdrobneniny

   

 12. Z ktorých vetných spojení sa nedajú utvoriť zložené slová?
  liečba vodou
  malá kniha
  lekár zvierat
  kresba perom

   

TEXT 2

Z úzkej izby von do poľa,
do slobody von.
Slnko kýva, škovran volá,
zvučí žitia zvon.

 1. Označte literárny druh textu č. 2.
  lyrika
  epika
  dráma
  próza

   

 2. Označte rým básne:
  obkročný
  združený
  prerývaný
  striedavý

   

 3. Určte jazykový umelecký prostriedok: zvučí žitia zvon.
  metafora
  epiteton
  prirovnanie
  personifikácia

   

 4. K akému jazykovému štýlu patrí veta: Jar zaklopala na dvere a lúky rozkvitli.
  hovorový
  rečnícky
  umelecký
  publicistický

   

 5. V ktorom slovnom spojení je pravopisná chyba?
  k tvojim rodičom
  nad vašimi plánmi
  za naším priateľom
  so svojim svedomím

   

 6. Vyberte slovo, ktoré nepatrí do radu:
  román
  opis
  poviedka
  novela

   

 7. Určte vzor podstatného mena do poľa:
  ulica
  srdce
  dievča
  mesto

   

 8. Označte antonymum k slovu rozkaz:
  príkaz
  zákaz
  odkaz
  povel

   

TEXT 3

Strážmajster: Každý začiatok je ťažký a s vojnou je to tiež tak. Ale keď sa už rozhýbe, tak potom sa drží, ľudia sa boja mieru jako hráči konca hry, lebo musia vyplatiť , čo prehrali. No spočiatku sa boja vojny. Ako každej novoty.

Verbovník: Pozri, tam ide voz. Dve ženské a dvaja mládenci. Zadrž starú. Ak z toho nič nebude, v tejto aprílovej pľušti viac nevystávam...

(Počuť zvuk ústnej harmoniky. Priterigá sa voz s plachtou, ťahaný dvoma mládencami. Na ňom sedí Matka Guráž a jej nemá dcéra Katrin).

Matka Guráž: Dobré ráno, pán strážmajster.

 1. Aký literárny druh predstavuje text č. 3?
  epika
  lyrika
  poézia
  dráma

   

 2. Čoho sa spočiatku ľudia boja?
  vojny
  počasia
  zlodejov
  obchodníkov

   

 3. Koľko osôb vystupuje v ukážke?
  5
  2
  4
  6

   

 4. Ktorá z udalostí sa odohrala v roku 1843?
  založenie Matice slovenskej
  otvorenie troch slovenských gymnázií
  kodifikovanie štúrovskej spisovnej slovenčiny
  založenie Univerzity komenského v Bratislave

   

 5. V ktorom ročnom období sa odohráva dej ukážky č. 3?
  zima
  jar
  leto
  jeseň

   

 6. Všetci páni z vojny idú, môjho brata koňa vedú. Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú zvýraznenému slovesu?
  3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
  2. osoba, plurár, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
  3. osoba, plurál, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
  3. osoba, plurál , minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid

   

 7. V ktorej z možností je správne určená nasledujúca veta? Na ceste potrubím roztáča voda turbíny elektrární.
  podraďovacie súvetie
  priraďovacie súvetie
  jednoduchá veta, rozvitá, oznamovacia, dvojčlenná úplná
  jednoduchá veta, rozvitá, oznamovacia, dvojčlenná neúplná

   

 8. Vyhľadaj jednočlennú vetu slovesnú:
  Občas ma však striasa zima.
  Seď!
  Celý deň ma pichá v boku.
  Okresný úrad v Prievidzi.

   

 9. Určte slohový postup a útvar: Najprv vyznačíme miesto, kde chceme mať gombík. Ihlou zachytíme niť o látku.
  rozprávací, rozprávka
  opisný, umelecký opis
  informačný, správa
  opisný, opis pracovného postupu

   

 10. Sonet sa skladá:
  zo 6 veršov
  z 12 veršov
  zo 14 veršov
  zo 4 veršov