Opäť skvelé výsledky študentov informačných a sieťových technológií
zo SOŠ Handlová

Dňa 21.04.2022 sa konal už 17. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2022). Táto súťaž umožňuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Študenti súperili podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy.

Študentskú súťaž NAG 2022 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

Aj napriek nevhodnému termínu (v čase prijímacích skúšok na VŠ a z tohto dôvodu nemožnosti účasti študentov štvrtých ročníkov) dosiahli mladší študenti SOŠ Handlová skvelé výsledky. Z viac ako 100 súťažiacich z celého Slovenska sa všetci traja súťažiaci z našej školy umiestnili v prvej dvadsiatke:
4.miesto: Samuel Lupták, študent 3.C, odbor IST
16.miesto: Filip Štrba, študent 3.C, odbor IST
17. miesto: Ján Pullmann, študent 2.C, odbor IST

Ďakujeme chlapcom za výbornú reprezentáciu našej školy.


Aktuálne ponuky práce v SOŠ Handlová

Učiteľ/ka SŠ - anglický jazyk
Učiteľ/ka SŠ - informatika
Učiteľ/ka SŠ - elektrotechnika
Učiteľ/ka SŠ - mechatronika
Učiteľ/ka SŠ - fyzika
Majster odbornej výchovy
Vedúci školskej jedálne


Dejepisná exkurzia
ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022
Súťaž Majster Rétor - Anglická sekcia
Best in English
Olympiáda v anglickom jazyku
NET&FIIT 2022 - ďalší úspech sieťarov zo SOŠ Handlová
„Európska mobilita – vzdelávanie, skúsenosť a prax“
Vianočné aktivity ŽŠR
Finančné zbierky organizované ŽŠR
Európsky deň jazykov
Medzinárodná robotická súťaž ROBO vozítko Plzeň 2021 EU
Stredoškolská odborná činnosť

 

 

Dejepisná exkurzia

Dňa 6.4.2022 sa konala dejepisná exkurzia triedy 2.C odborov informačné a sieťové technológie a elektrotechnika. V prvej časti exkurzie študenti navštívili výstavu Matúšov kraj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, kde interaktívnym spôsobom spoznávali vývoj hraníc Trenčianskej župy od najstarších čias až po súčasnosť. V rámci expozície študenti pracovali v skupinách, vypĺňali pracovné listy z jednotlivých časových období a následne získané vedomosti prezentovali pred svojimi spolužiakmi. V závere si zahrali hru „Jeho veličenstvo puk“ inšpirovanú známou reláciou z RTVS Milujem Slovensko. Študenti zábavnou formou podľa premietaných fotografií hádali názvy okresných miest Trenčianskeho kraja a následne ich na slepej mape správne lokalizovali.

V druhej časti exkurzie sa študenti s pedagogickým dozorom presunuli k piaristickému kostolu, kde kde spolu s historičkou pani Barborou Matákovou absolvovali prehliadku barokového kostola. Prehliadka začala výkladom o bohato zdobenej fasáde chrámu. Pani historička vysvetlila patrocínium kostola a rozprávala o sochách, ktoré sa nachádzajú v nikách fasády. Po vstupe do kostola sa študenti usadili do lavíc a počúvali pútavý výklad pani historičky o stavbe kostola a o vnútornej výzdobe. Pri jej výklade aj človek, ktorý nie je nábožensky „podkutý“, počúval so záujmom. Rozprávala o autoroch obrazov a sôch v chráme, poukázala na mnohé zaujímavé veci, ktoré si bežný človek nemusí ani všimnúť, resp. pochopiť súvislosti medzi nimi. Študenti sa dostali aj do suterénnej časti kostola, ktorá nie je bežne prístupná, a mohli tak vidieť podzemnú kryptu s kaplnkou.

V ďalšej časti exkurzie študenti absolvovali prehliadku námestia s morovým stĺpom a vypočuli si informácie o priľahlých historických budovách na námestí. V závere exkurzie sa študenti presunuli na Mariánsky vŕšok, ktorý je pamätníkom najstaršej histórie mesta. Lokalizácia zaniknutého Prievidzského hradu sa predpokladá práve na tomto mieste. Vyhliadka, na ktorej sa študenti odfotografovali, sa nachádza na vrchole hradného vrchu a je akousi spojnicou s minulosťou.

Čas sa prehupol do poobedňajších hodín a študenti odchádzali domov plní informácií a pozitívnych dojmov.

Petra Fečová, Mária Dierová