Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Hodina deťom

V utorok 21.3. 2023 sa študenti SOŠ Handlová zapojili do zbierky Hodina deťom. Podujatie je zamerané cielene na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Naši študenti vyzbierali krásnych 326,76€, ktoré pôjdu s ostatnými financiami na pomoc takmer 80-tisíc domácnostiam na Slovensku, ktoré sa ocitli v núdzi. Študenti Straková, Lisková, Junasová, Ovšák, Zelman, Ďureje, Masárova, Paulínyová, Bonišová, Galbavá, Sabová, Nuchalíková - patrí Vám veľké poďakovanie za Vašu pomoc, ochotu a snahu.

🍀Ďakujeme🍀

Koordinátor školského parlamentu.


6. ročník medzinárodnej súťaže STRIEBORNÝ PIEST

Dňa 21.3.2023 študenti 3.D triedy odbor mechanik mechatronik MAREK PRAČKO, ROMAN RAJČO, MARTIN REHÁK obsadili 5. miesto v konkurencii 19 škôl z celého Slovenska na medzinárodnej súťaži Strieborný piest – Slovenské národné kolo.

Cieľom súťaže je podporiť výučbu priemyselnej automatizácie a motivovať študentov k ďalšiemu vzdelávaniu nad rámec školských osnov, dať im možnosť porovnať svoje vedomosti a skúsenosti v tvrdej konkurencii stredných škôl z Českej republiky a Slovenska.

Súťaž prebieha počas 3 dní na Slovensku a v Českej republike. Celkový medzinárodný víťaz z 54 škôl bude známy až 29.3.2023 po kolách v Českej republike

Ďakujeme za reprezentáciu školy a systému duálneho vzdelávania vo firmách Brose a Gewis!

Ing. Mária Laurová


Školské kolo SOČ

Posledný februárový týždeň sa uskutočnilo školské kolo súťaže SOČ v priestoroch školy. Prácu SOČ v odbore 14 - učebné pomôcky obhajovali žiaci 2.J triedy - Bart Ovšák a Adam Gonska z odboru elektromechanik - silnoprúdové zariadenia. Výsledkom ich práce bol vytvorený funkčný panel na zapájanie svetiel a motora, ktorý slúži ako učebná pomôcka.

Prácu SOČ v odbore 12 - elektrotechnika, hardware, mechatronika obhajoval žiak 4.C triedy - Mário Klopan z odboru informačné a sieťové technológie. Jeho prácou bol vytvorený model inteligentného skleníka.

Odborná komisia v zložení Mgr. Peter Fabian, Milan Neuschl, Ing. Mária Laurová posúdila obe práce a odporučila ich postup do vyššieho kola súťaže SOČ. Riešiteľom gratulujeme a želáme úspešnú obhajobu ich prác.

Školský koordinátor SOČ Ing. Mária Laurová


"Valentínka 2023" – Valentínska pošta

V dňoch 14.2 – 17.2. 2023 sa na našej škole konala veľmi milá aktivita "Valentínka 2023" – Valentínska pošta, ktorú zorganizovali študentky 2.A triedy – Bonišová, Paulínyová. Dievčatá sa stali po tieto dni „Valentínkami“ – roznášali milé priania, básničky, srdiečka všetkým študentom a študentkám, ktorí si navzájom priali niečo pekné a milé...


Deň otvorených dverí na SOŠ Handlová

SOŠ Handlová má za sebou úspešný priebeh Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal v dvoch termínoch - 28.1. 2023 a 18.2.2023. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa so svojimi deťmi zúčastnili nášho DOD a tiež všetkým pracovníkom, študentom SOŠ a zástupcom partnerských firiem v duálnom vzdelávaní, ktorí sa postarali o úspešný a profesionálny priebeh nášho DOD.


Odborná stáž študentov v španielskej Málage

Španielska Málaga dňa 6. februára 2023 privítala 10 študentov odboru bilingválna obchodná akadémia (IV.A a III.A) zo Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová. Študenti na obdobie 10- tich dní v rámci odbornej stáže projektu Erasmus+ KA1 pracovali v obchodných prevádzkach, kde uplatnili svoje nadobudnuté zručnosti a získali nové jazykové a odborné skúsenosti.

Pracovali v obchodných prevádzkach, cestovných kanceláriach, v agentúrach pre styk s verejnosťou.


Úspech študentov na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16.2. 2023 sa v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2D našu školu reprezentoval Filip Štrba, študent 4.C triedy, ktorý sa v ťažkej konkurencii umiestnil na krásnom 4. mieste, len jeden bod ho delil od 3. miesta. V kategórii 2C1 našu školu reprezentovala Stanislava Straková, ktorá sa umiestnila na veľmi peknom 5. mieste. Obaja patria medzi vynikajúcich študentov našej školy a sme na nich veľmi hrdí.

Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za ich úsilie.

Mgr. Maroš Štorcel, vedúci PK CUJ


Úspech študentov v súťaži NET @ FIIT

Dňa 6. 2. 2023 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže NET@FIIT, ktorá je zameraná na overenie vedomostí stredoškolákov z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov ako sú prepínače (switch) a smerovače (router). Súťaž sa konala na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a z viac ako 60 súťažiacich získal náš Samuel Lupták nádherne 3. miesto. Nestratili sa však ani naši ostatní študenti, ktorí sa zaradili medzi úspešných riešiteľov súťaže, získali veľký počet bonusových bodov a zabezpečili si tak prakticky prijatie na FIIT-ku


Veľký úspech na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

Veľká gratulácia pre nášho študenta FILIPA ŠTRBU zo 4.C triedy, ktorý sa vo štvrtok 19.1.2023 zúčastnil na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 2D v priestoroch Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi. FILIP bezkonkurenčne zvíťazil a získal 1. miesto v okresnom kole a kvalifikoval sa tak na postup do krajského kola. Je to úžasný výsledok a FILIP i jeho rodičia môžu byť naozaj veľmi hrdí na svojho syna a na jeho fantastický výkon. Samozrejme, my všetci sa moc tešíme, celá SOŠ, Lipová 8, Handlová z tohto prekrásneho výsledku a prajeme FILIPOVI veľa ďalších úspechov, a to nielen v krajskom kole, ale i v živote ako takom!
Všetkým prajem krásny a úspešný deň :)

Mgr. Maroš Štorcel
vedúci PK CUJ


SOŠ Handlová v Izraeli

V decembri tohto školského roka sa 17 učiteľov zo Slovenska ocitlo vo Svätom meste Jeruzalem, kde boli vybratí na týždňový seminár o holokauste pod záštitou Medzinárodnej školy holokaustu Jad Všem v Jeruzaleme. Medzi týmito šťastlivcami som sa ocitla aj ja, novopečená (= novovyštudovaná) učiteľka dejepisu na našej škole.

Jad Vašem je obrovský komplex, postavený na kopci, z ktorého je krásny výhľad na Jeruzalem. Prvý deň nás previedli týmto komplexom, kde nám ukázali rôzne pamätníky a múzeá, ale najkrajšou časťou pre mňa osobne bola „Alej spravodlivých medzi národmi“. Tí, ktorí už o tom počuli, vedia, že ide záhradu, kde sú vysadené stromy na počesť iných ľudí ako Židov, ktorí jednali v súlade s najušľachtilejšími princípmi ľudskosti a riskovali svoje životy pre záchranu Židov počas holokaustu.

čítaj viac....


Vianočná burza
Zavítal k nám Mikuláš...
Olympiáda ľudských práv
Master of Rhetoric
BEST IN ENGLISH
Olympiáda z anglického jazyka
ZENIT v programovaní
ZENIT v strojárstve
Exkurzia do koncentračného tábora v Osvienčime
Deň s mládežou - Mladí pre Prievidzu
Biela pastelka

 

 

 

 

 

Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Cezhraničná spolupráca a cezhraničný dopad

Cezhraničná spolupráca

Projekt "Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní" sa realizuje od júla 2020. Atraktivita problematiky zavádzania systému kvality na školách ako aj snaha o zvýšenie záujmu o strojárske a elektrotechnické predmety je základom pre vzájomnú spoluprácu medzi Strednou odbornou školou v Handlovej a Střední školou elektrotechnickou a energetickou Sokolnice. Dlhoročné partnerstvo medzi obidvomi partnermi našlo opäť svoje opodstatnenie v spoločnom projekte, ktorého začiatok bol oficiálne potvrdený na pracovnom stretnutí na Strednej odbornej škole v Handlovej dňa 8.7.2020. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil riadiaci tím VP i HCP za účelom stanovenia termínov jednotlivých aktivít v súlade s harmonogramom, za účelom stanovenia spolupráce pri tvorbe spoločných výstupov – učebných textov a pracovných listov ako súčasť jedného uceleného učebného materiálu, personálneho obsadenia odborných zamestnancov VP i HCP, ich úlohy, náplne. Informácie sa týkali aj rozpočtu, monitorovacích období. V ďalšom období pokračovala komunikácia prevažne prostredníctvom emailu a telefónu. Priame stretnutia ovplyvnila mimoriadna situácia v oboch krajinách v súvislosti s ochorením COVID 19, vyhláseným núdzovým stavom a rizikom nákazy v prípade vycestovania.

Počas realizácie aktivít projektu sa prehĺbila spolupráca medzi partnerskými školami a to nielen na úrovni riadiaceho tímu medzi projektovými manažérmi VP i HCP ale aj odbornými zamestnancami, ďalej medzi školami a zamestnávateľskými firmami. Riadiaci tím komunikoval prostredníctvom IKT o úlohách vyplývajúcich z harmonogramu aktivít, o zmenách termínov hlavných aktivít, riešil spoločné postupy pri realizácii aktivít, prerozdeľoval si úlohy, nakoľko na aktivitách participovali spoločne.

Spoločné projektové aktivity boli zamerané na vytvorenie legislatívnych, technických a personálnych podmienok potrebných na dosiahnutie vytýčeného cieľa.

Odborní zamestnanci VP a HCP pracovali na zavádzaní systémovej výuky v oblasti manažérstva kvality na školách, finalizovali učebný text, prekladali ho do jazyka partnerov, recenzovali, tvorili testy, do ktorých zapracovávali nové výučbové meracie zariadenia schopné simulovať reálne výrobné a meracie procesy v praxi a súvislé príklady k pilotnému testovaniu projektových výstupov. Spoluprácou smerovali k vytvoreniu spoločného vzdelávacieho programu. Komunikácia prebiehala prevažne emailom alebo telefonicky nakoľko mimoriadna epidemiologická situácia v oboch krajinách v súvislosti s ochorením COVID 19, vyhláseným núdzovým stavom a rizikom nákazy v prípade vycestovania pretrvávala.

Vďaka investícii do modernizácie učebných materiálov, pomôcok a materiálno-technického vybavenia výučby sa zvýšila atraktívnosť odbornej výučby a tým aj záujem o štúdium v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Výsledným efektom cezhraničnej spolupráce oboch škôl je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu, rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov, čo podporí ich záujem o štúdium a zvýši ich šance uplatnenia sa na trhu práce.

Podporili sme zahraničnú kooperáciu škôl v partnerských mestách, predovšetkým medzi žiakmi prostredníctvom výmenných pobytov so zameraním na posilnenie odborných poznatkov a praktických zručností v oblasti strojárstva a elektrotechniky, v oblasti kontroly a merania kvality a v neposlednom rade aj zmenu v oblasti vnímania kvality, aby sa kvalita práce stala pre študentov samozrejmým prístupom. Ale aj medzi učiteľmi výmenou skúseností v oblasti strojárstva a elektrotechniky, nakoľko väčšina odborných zamestnancov zapojených do projektu v obidvoch partnerských školách bola kvalifikovaná iba v jednej odbornosti. Prostredníctvom projektových aktivít a výmennej stáže dostali príležitosť pracovať spolu na komplexných témach, v ktorých sa prelínajú úlohy zo strojárstva, elektrotechniky a IKT.

Zvýšili sme jazykové kompetencie žiakov v slovenskom a českom jazyku. Podporili sme vytvorenie osobných kontaktov medzi žiakmi a učiteľmi v partnerských školách, sprostredkovali sme informácie o cezhraničnej spolupráci ďalším skupinám osôb.

Okrem prehlbovania slovensko-českých vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi sme pracovali aj na realizácii motivačných aktivít, ktoré podporia výchovno-vzdelávací proces na oboch školách.

Uplatnili sme princíp spoločného financovania. VP počas výmenného pobytu žiakov uhradil náklady na ubytovanie a stravu svojmu HCP a naopak. V rámci aktivity A7 vydanie, tlač učebného textu VP zabezpečil tlač učebného materiálu s pracovnými listami aj pre partnerskú školu.

V oblasti odborného vzdelávania a prípravy si máme v rámci partnerstva čo odovzdávať a prehlbovať aj po skončení projektu. Inštitucionálna udržateľnosť je daná charakterom postavenia žiadateľa a cezhraničného partnera. Partneri disponujú dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti, ktorej sa projekt dotýka, dlhoročnou spoluprácou, dostatočným zázemím, skúseným a odborným personálom, čo podporuje predpoklad udržateľnosti výsledkov projektu. Takáto spolupráca prehlbuje vzťahy medzi cezhraničnými regiónmi a je istým predpokladom budúcej vzájomnej previazanosti.

Cezhraničný dopad

Projekt a zrealizovanie aktivít prispel k posilneniu väzieb medzi partnerskými školami, k udržiavaniu cezhraničných vzťahov so Střední školou elektrotechnickou a energetickou Sokolnice, k vytvoreniu cezhraničných kontaktov medzi žiakmi, učiteľmi i na úrovni manažmentu. A zároveň posilnil väzby so zamestnávateľmi, s odborníkmi z praxe z oboch krajín. Spoločné úsilie a snaha zvýšiť kvalitu a atraktivitu vzdelávania na školách viedla k naplneniu samotného cieľa projektu, ktorým bolo systémové zavedenie problematiky manažérstva kvality a certifikácie do obsahu vzdelávania v strojárskych a elektrotechnických odboroch so zámerom sa čo najviac priblížiť požiadavkám praxe v slovenských a českých firmách.

Projekt vychádzal z reálnych potrieb a dopytu, zvlášť v súvislosti s modernizáciou technických zariadení v učebných odboroch, odborných učebniach na školách projektových partnerov. Zastarané technologické zariadenia sme nahradili novými, zaškolili sme odborných zamestnancov na školách. Riešenia v projekte prispeli k riešeniu daného problému a reagovali na potenciál oboch škôl modernizovať svoj výchovno-vyučovací proces aj v súvislosti s duálnym vzdelávaním.

Projekt priniesol nové postupy, prenos skúseností, know-how. Spoločnou prácou, obstaraním a zakúpením modernejšieho technického vybavenia, zriadením nových a inovovaním pôvodných učební sme inovovali výučbu strojárskych a elektrotechnických predmetov na slovenskej i na českej škole.

Prostredníctvom vytvoreného učebného materiálu sme zabezpečili kvalitnejšie vzdelávanie pre žiakov, aby sa zvýšili ich šance uplatnenia sa na trhu práce v našom spoločnom regióne a to v strojárskych a elektrotechnických oblastiach. Cieľové skupiny boli priamo zapojené do realizácie aktivít projektu.

Prostredníctvom výmenných pobytov na jednej i druhej strane si žiaci zvýšili svoje odborné kompetencie, získali nové zručnosti, vedomosti. Oboznámili sa so systémom výučby na škole, žiaci pracovali v skupinách. Pedagógovia získali skúsenosti s novými technickými zariadeniami, obohatili sa o nové inovatívne metódy výučby, prehĺbili svoju odbornosť. Žiaci i pedagógovia si ozrejmili systém vzdelávania v partnerskej škole, pretože výučba je dlhodobo zavedená. Uvedené predstavovalo výmenu know-how na úrovni pedagógov i žiakov.

Pedagógovia navyše prešli zaškolením k softvérovým programom SolidWORKS, SolidCAM, SOLIDWORKS Electrical 2D a 3D.

Výstupy projektu – vytvorený učebný materiál, školský vzdelávací program sú využívané cieľovými skupinami spoločne. Počas tvorby projektových výstupov sa pedagógovia z oboch škôl obohatili o nové vedomosti, vymenili si poznatky z oblasti elektrotechniky a strojárstva, naučili sa nové vecí, ktoré skvalitnia výchovno-vyučovací proces na školách v nasledujúcom období. Učebný materiál je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránkach oboch škôl. Je určený pre žiakov i pedagógov za účelom nadobudnutia teoretických vedomostí potrebných pre prácu s modernými technológiami. Výstupy projektu sú výrazným prínosom pre cieľové skupiny pre svoju inovatívnosť.

Posilnili sa regionálne štruktúry vzájomnými pracovnými stretnutiami, odbornými stážami, seminármi. Odstránili sa jazykové bariéry. Posilnila sa spoločenská, kultúrna stránka oboch partnerov. Žiaci z oboch strán hranice spoznali nové oblasti kultúrneho, spoločenského i sociálneho života.

Na oboch školách sa posilnil záujem o štúdium technických odborov, obe školy posilnili výučbu o nové technologické zariadenia, ktoré vzbudili záujem u žiakov i učiteľov.

Finančné prostriedky boli použité v závislosti od naplánovaných aktivít, ich zrealizovaním bol naplnený cieľ projektu i merateľné ukazovatele. VP i HCP si určil aké výučbové prostriedky sú preňho najvhodnejšie a budú pre školu prínosom. Školy vychádzali pri obohacovaní aj z požiadaviek zamestnávateľov a rýchlo napredujúceho vedecko-technického rozvoja.

Vzdialenosť medzi školami bola primeraná. Po zlepšení epidemiologickej situácie okolo ochorenia COVID 19 sme prezenčnou formou zrealizovali vzájomné pracovné stretnutia a odborné stáže.

Prostredníctvom tohto projektu sme vytvorili priestor v rámci odbornej prípravy a vzdelávania na zmenu – motiváciu a posun v myslení žiakov tak, aby požiadavka kvality bola prirodzenou súčasťou každej činnosti. Pozitívnym dopadom je skutočnosť, že firmy nebudú musieť posielať svojich zamestnancov na špeciálne školenia pre proces certifikácie, ale mladí zamestnanci prídu s kompetenciou kvality pripravení už zo školy.

späť na úvod