Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 


ZENIT v strojárstve

Dňa 23.11.2022 sa náš žiak OLEG RUŽIČKA z 2. D triedy zúčastnil krajského kola súťaže Zenit v strojárstve v Považskej Bystrici kategórii R a obsadil 3. miesto.

Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ a je podporou na vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjanie tvorivých kompetencií žiakov, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností v strojárstve.

Kategória R je kategória zameraná na teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Pri výrobe súčiastky sa používajú ručné postupy alebo základné operácie- vŕtanie, rezanie závitov. Ako vo všetkých súťažiach aj tu platí, že vyhráva každý, kto sa zbaví trémy, zapojí sa naplno do súťaže a ukáže svoje nadanie, schopnosti a cieľavedomosť. Súťaž je mimoriadne prínosnou skúsenosťou, vytvára priestor na sebarealizáciu žiakov, aplikáciu ich vedomostí získaných vo vyučovacom procese a ukážku odborných teoretických a praktických zručností.

Srdečne gratulujeme k umiestneniu!

čítaj viac....


Exkurzia do koncentračného tábora v Osvienčime

V piatok 14.10.2022 sme sa zúčastnili exkurzie do koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku. Zúčastnilo sa 51 študentov a 2 učitelia. Sprevádzali nás dve poľské sprievodkyne, ktoré vedeli veľmi dobre po slovensky. Najprv nás previedli časťou Auschwitz, ktorá je zachovaná v takmer pôvodnom stave, a potom sme sa autobusom presunuli do oveľa väčšej časti Birkenau, kde však väčšiu časť tábora stihli nacisti pred koncom vojny rozobrať. Žiaci mali možnosť vidieť na vlastné oči podmienky, v akých väzni v tábore žili, a dozvedieť sa o zverstvách, ktoré na nich Tretia ríša páchala. Je dôležité, aby to každý človek videl, a uvedomil si, čo sa tam dialo, aby sa niečo podobné už v dejinách nikdy nezopakovalo.

Zároveň chcem pochváliť našich študentov – chlapcov, ktorí ešte ráno pred príchodom autobusu do Prievidze stihli urobiť dobrý skutok, a pomohli Červenému krížu s nosením ťažkých krabíc potravinovej pomoci.

Mgr. Petra Fečová


Deň s mládežou - Mladí pre Prievidzu

Školský študentský parlament sa po dvojročnej prestávke vrátil ku krásnemu podujatiu - Dňu s mládežou - Mladí pre Prievidzu. Uskutočnilo sa v piatok 30.9. 2022 od 9:00 do 13:00 v centre voľného času v Prievidzi. Naša Stredná odborná škola v Handlovej propagovala prácu mladých ľudí - Vás študentov. Prezentovali sme prácu školy, školského parlamentu (ŠP)  a celkovo sme prispeli k lepšej informovanosti verejnosti a študentov základných škôl o našich odboroch, činnosti, záujmoch a aktivitách. V krátkom kultúrnom programe sa predstavili naše žiačky s tanečným vystúpením (Dazya). Ďakujeme študentom za krásnu reprezentáciu našej školy a jej činností.

Študentský parlament.


Biela pastelka

Milí študenti, priatelia a podporovatelia verejnej zbierky Biela pastelka, drahí Pastelkáči!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Strednej odbornej škole v Handlovej ĎAKUJE za účasť v 21. ročníku verejnej zbierky. Naše študentky - Simona Schubertová, Rebecca Štrbíková, Katarína Ványová, Patrícia Pavlíková, Daniela Paulínyová, Jessica Bonišová, Katarína Baštová a Vada Junasová vyzbierali v uliciach mesta v piatok 23. septembra 2022 krásnych 92,40€. Posolstvo Bielej pastelky totiž ostáva nezmenené – pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom.

Školský parlament.


NAG 2022
Dejepisná exkurzia
ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022
Súťaž Majster Rétor - Anglická sekcia
Best in English
Olympiáda v anglickom jazyku
NET&FIIT 2022 - ďalší úspech sieťarov zo SOŠ Handlová
„Európska mobilita – vzdelávanie, skúsenosť a prax“

 

 

 

 

 

Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Cezhraničná spolupráca a cezhraničný dopad

Cezhraničná spolupráca

Projekt "Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní" sa realizuje od júla 2020. Atraktivita problematiky zavádzania systému kvality na školách ako aj snaha o zvýšenie záujmu o strojárske a elektrotechnické predmety je základom pre vzájomnú spoluprácu medzi Strednou odbornou školou v Handlovej a Střední školou elektrotechnickou a energetickou Sokolnice. Dlhoročné partnerstvo medzi obidvomi partnermi našlo opäť svoje opodstatnenie v spoločnom projekte, ktorého začiatok bol oficiálne potvrdený na pracovnom stretnutí na Strednej odbornej škole v Handlovej dňa 8.7.2020. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil riadiaci tím VP i HCP za účelom stanovenia termínov jednotlivých aktivít v súlade s harmonogramom, za účelom stanovenia spolupráce pri tvorbe spoločných výstupov – učebných textov a pracovných listov ako súčasť jedného uceleného učebného materiálu, personálneho obsadenia odborných zamestnancov VP i HCP, ich úlohy, náplne. Informácie sa týkali aj rozpočtu, monitorovacích období. V ďalšom období pokračovala komunikácia prevažne prostredníctvom emailu a telefónu. Priame stretnutia ovplyvnila mimoriadna situácia v oboch krajinách v súvislosti s ochorením COVID 19, vyhláseným núdzovým stavom a rizikom nákazy v prípade vycestovania.

Počas realizácie aktivít projektu sa prehĺbila spolupráca medzi partnerskými školami a to nielen na úrovni riadiaceho tímu medzi projektovými manažérmi VP i HCP ale aj odbornými zamestnancami, ďalej medzi školami a zamestnávateľskými firmami. Riadiaci tím komunikoval prostredníctvom IKT o úlohách vyplývajúcich z harmonogramu aktivít, o zmenách termínov hlavných aktivít, riešil spoločné postupy pri realizácii aktivít, prerozdeľoval si úlohy, nakoľko na aktivitách participovali spoločne.

Spoločné projektové aktivity boli zamerané na vytvorenie legislatívnych, technických a personálnych podmienok potrebných na dosiahnutie vytýčeného cieľa.

Odborní zamestnanci VP a HCP pracovali na zavádzaní systémovej výuky v oblasti manažérstva kvality na školách, finalizovali učebný text, prekladali ho do jazyka partnerov, recenzovali, tvorili testy, do ktorých zapracovávali nové výučbové meracie zariadenia schopné simulovať reálne výrobné a meracie procesy v praxi a súvislé príklady k pilotnému testovaniu projektových výstupov. Spoluprácou smerovali k vytvoreniu spoločného vzdelávacieho programu. Komunikácia prebiehala prevažne emailom alebo telefonicky nakoľko mimoriadna epidemiologická situácia v oboch krajinách v súvislosti s ochorením COVID 19, vyhláseným núdzovým stavom a rizikom nákazy v prípade vycestovania pretrvávala.

Vďaka investícii do modernizácie učebných materiálov, pomôcok a materiálno-technického vybavenia výučby sa zvýšila atraktívnosť odbornej výučby a tým aj záujem o štúdium v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Výsledným efektom cezhraničnej spolupráce oboch škôl je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu, rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov, čo podporí ich záujem o štúdium a zvýši ich šance uplatnenia sa na trhu práce.

Podporili sme zahraničnú kooperáciu škôl v partnerských mestách, predovšetkým medzi žiakmi prostredníctvom výmenných pobytov so zameraním na posilnenie odborných poznatkov a praktických zručností v oblasti strojárstva a elektrotechniky, v oblasti kontroly a merania kvality a v neposlednom rade aj zmenu v oblasti vnímania kvality, aby sa kvalita práce stala pre študentov samozrejmým prístupom. Ale aj medzi učiteľmi výmenou skúseností v oblasti strojárstva a elektrotechniky, nakoľko väčšina odborných zamestnancov zapojených do projektu v obidvoch partnerských školách bola kvalifikovaná iba v jednej odbornosti. Prostredníctvom projektových aktivít a výmennej stáže dostali príležitosť pracovať spolu na komplexných témach, v ktorých sa prelínajú úlohy zo strojárstva, elektrotechniky a IKT.

Zvýšili sme jazykové kompetencie žiakov v slovenskom a českom jazyku. Podporili sme vytvorenie osobných kontaktov medzi žiakmi a učiteľmi v partnerských školách, sprostredkovali sme informácie o cezhraničnej spolupráci ďalším skupinám osôb.

Okrem prehlbovania slovensko-českých vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi sme pracovali aj na realizácii motivačných aktivít, ktoré podporia výchovno-vzdelávací proces na oboch školách.

Uplatnili sme princíp spoločného financovania. VP počas výmenného pobytu žiakov uhradil náklady na ubytovanie a stravu svojmu HCP a naopak. V rámci aktivity A7 vydanie, tlač učebného textu VP zabezpečil tlač učebného materiálu s pracovnými listami aj pre partnerskú školu.

V oblasti odborného vzdelávania a prípravy si máme v rámci partnerstva čo odovzdávať a prehlbovať aj po skončení projektu. Inštitucionálna udržateľnosť je daná charakterom postavenia žiadateľa a cezhraničného partnera. Partneri disponujú dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti, ktorej sa projekt dotýka, dlhoročnou spoluprácou, dostatočným zázemím, skúseným a odborným personálom, čo podporuje predpoklad udržateľnosti výsledkov projektu. Takáto spolupráca prehlbuje vzťahy medzi cezhraničnými regiónmi a je istým predpokladom budúcej vzájomnej previazanosti.

Cezhraničný dopad

Projekt a zrealizovanie aktivít prispel k posilneniu väzieb medzi partnerskými školami, k udržiavaniu cezhraničných vzťahov so Střední školou elektrotechnickou a energetickou Sokolnice, k vytvoreniu cezhraničných kontaktov medzi žiakmi, učiteľmi i na úrovni manažmentu. A zároveň posilnil väzby so zamestnávateľmi, s odborníkmi z praxe z oboch krajín. Spoločné úsilie a snaha zvýšiť kvalitu a atraktivitu vzdelávania na školách viedla k naplneniu samotného cieľa projektu, ktorým bolo systémové zavedenie problematiky manažérstva kvality a certifikácie do obsahu vzdelávania v strojárskych a elektrotechnických odboroch so zámerom sa čo najviac priblížiť požiadavkám praxe v slovenských a českých firmách.

Projekt vychádzal z reálnych potrieb a dopytu, zvlášť v súvislosti s modernizáciou technických zariadení v učebných odboroch, odborných učebniach na školách projektových partnerov. Zastarané technologické zariadenia sme nahradili novými, zaškolili sme odborných zamestnancov na školách. Riešenia v projekte prispeli k riešeniu daného problému a reagovali na potenciál oboch škôl modernizovať svoj výchovno-vyučovací proces aj v súvislosti s duálnym vzdelávaním.

Projekt priniesol nové postupy, prenos skúseností, know-how. Spoločnou prácou, obstaraním a zakúpením modernejšieho technického vybavenia, zriadením nových a inovovaním pôvodných učební sme inovovali výučbu strojárskych a elektrotechnických predmetov na slovenskej i na českej škole.

Prostredníctvom vytvoreného učebného materiálu sme zabezpečili kvalitnejšie vzdelávanie pre žiakov, aby sa zvýšili ich šance uplatnenia sa na trhu práce v našom spoločnom regióne a to v strojárskych a elektrotechnických oblastiach. Cieľové skupiny boli priamo zapojené do realizácie aktivít projektu.

Prostredníctvom výmenných pobytov na jednej i druhej strane si žiaci zvýšili svoje odborné kompetencie, získali nové zručnosti, vedomosti. Oboznámili sa so systémom výučby na škole, žiaci pracovali v skupinách. Pedagógovia získali skúsenosti s novými technickými zariadeniami, obohatili sa o nové inovatívne metódy výučby, prehĺbili svoju odbornosť. Žiaci i pedagógovia si ozrejmili systém vzdelávania v partnerskej škole, pretože výučba je dlhodobo zavedená. Uvedené predstavovalo výmenu know-how na úrovni pedagógov i žiakov.

Pedagógovia navyše prešli zaškolením k softvérovým programom SolidWORKS, SolidCAM, SOLIDWORKS Electrical 2D a 3D.

Výstupy projektu – vytvorený učebný materiál, školský vzdelávací program sú využívané cieľovými skupinami spoločne. Počas tvorby projektových výstupov sa pedagógovia z oboch škôl obohatili o nové vedomosti, vymenili si poznatky z oblasti elektrotechniky a strojárstva, naučili sa nové vecí, ktoré skvalitnia výchovno-vyučovací proces na školách v nasledujúcom období. Učebný materiál je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránkach oboch škôl. Je určený pre žiakov i pedagógov za účelom nadobudnutia teoretických vedomostí potrebných pre prácu s modernými technológiami. Výstupy projektu sú výrazným prínosom pre cieľové skupiny pre svoju inovatívnosť.

Posilnili sa regionálne štruktúry vzájomnými pracovnými stretnutiami, odbornými stážami, seminármi. Odstránili sa jazykové bariéry. Posilnila sa spoločenská, kultúrna stránka oboch partnerov. Žiaci z oboch strán hranice spoznali nové oblasti kultúrneho, spoločenského i sociálneho života.

Na oboch školách sa posilnil záujem o štúdium technických odborov, obe školy posilnili výučbu o nové technologické zariadenia, ktoré vzbudili záujem u žiakov i učiteľov.

Finančné prostriedky boli použité v závislosti od naplánovaných aktivít, ich zrealizovaním bol naplnený cieľ projektu i merateľné ukazovatele. VP i HCP si určil aké výučbové prostriedky sú preňho najvhodnejšie a budú pre školu prínosom. Školy vychádzali pri obohacovaní aj z požiadaviek zamestnávateľov a rýchlo napredujúceho vedecko-technického rozvoja.

Vzdialenosť medzi školami bola primeraná. Po zlepšení epidemiologickej situácie okolo ochorenia COVID 19 sme prezenčnou formou zrealizovali vzájomné pracovné stretnutia a odborné stáže.

Prostredníctvom tohto projektu sme vytvorili priestor v rámci odbornej prípravy a vzdelávania na zmenu – motiváciu a posun v myslení žiakov tak, aby požiadavka kvality bola prirodzenou súčasťou každej činnosti. Pozitívnym dopadom je skutočnosť, že firmy nebudú musieť posielať svojich zamestnancov na špeciálne školenia pre proces certifikácie, ale mladí zamestnanci prídu s kompetenciou kvality pripravení už zo školy.

späť na úvod