Veľké „ĎAKUJEM“...

...patrí Vám všetkým, ktorí ste sa s veľkým oduševnením, radosťou, nehou a láskou zapojili do dvoch Vianočných aktivít.

V poslednom novembrovom týždni sa žiaci, a učitelia aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky“ (sa zmestí do krabice od topánok) . Triedne kolektívy a pedagogický i nepedagogickí pracovníci, rodičia, prispeli a potešili krabicami lásky aj tohtoročné Vianoce seniorov v Handlovej darčekom, ktorý zahrial srdce Vás, ale hlavne ich. Naplnili ste spoločne 37 krabíc plných lások a vyčarili tak úsmev na tvárach osamelých ľudí.

čítaj ďalej...


Dobrý deň kolegovia, študenti a priatelia školy.

Aj keď práve prežívame iné časy ako doposiaľ, a nie je veľmi ľahké žiť nielen život študentský za školskou lavicou, ale aj iní - spoločenskejší a venovať sa aktivitám, ktoré sme robili bežne. Žiacka školská rada pri SOŠ, Handlová, aj keď v obmedzenom režime, sa snaží zapojiť študentov do rôznych aktivít, ktoré sa nám ponúkajú a sú v tomto období možné. V mesiaci september a október sme sa v priebehu troch dní zapojili do dvoch finančných – dobročinných podujatí.

čítaj ďalej...


Európsky deň jazykov

„Zvládnuť školu rozmanitých jazykov je jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Hodnotu iných jazykov si väčšinou uvedomíme až vtedy, keď začneme objavovať svet okolo nás.“

Sprich mit mir....!, talk to me, pogovori so mnoy, parla con me, parle-moi, mow do mnie, hovor se mnou, hovor so mnou...

čítaj ďalej...


Cvičné testy na prijímacie pohovory

Milí deviataci, otestujte sa zo slovenského jazyka, matematiky a pre uchádzačov do študijného odboru bilingválna obchodná akadémia sú pripravené testy aj z anglického jazyka.

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Test z matematiky

Test z anglického jazyka - č. 1

Test z anglického jazyka - č. 2

Test z anglického jazyka - č. 3

Test z anglického jazyka - č. 4


Olympiáda v anglickom jazyku 2020/21
Medzinárodná robotická súťaž ROBO vozítko Plzeň 2021 EU
Stredoškolská odborná činnosť

 

 

 

 

 

Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Popis projektu

Projekt cezhraničnej spolupráce je pokračovaním a prehĺbením dlhoročného partnerstva medzi SOŠ v Handlovej a SŠEE v Sokolniciach zameraného na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v súlade so stratégiami rozvoja stredného odborného školstva obidvoch prihraničných krajov, zavedenie nových riešení a prístupov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Cieľom projektu je systémové zavedenie problematiky manažérstva kvality a certifikácie do obsahu vzdelávania v strojárskych a elektrotechnických odboroch so zámerom čo najviac sa priblížiť požiadavkám praxe v slovenských a českých firmách a zvýšiť kvalitu a atraktivitu vzdelávania. V súčasnosti sa kvalita stala základným nástrojom udržania sa na trhu.

Spoločné projektové aktivity sú zamerané na vytvorenie legislatívnych, technických a personálnych podmienok potrebných na dosiahnutie vytýčenej méty. Zahŕňajú vytvorenie pracovnej skupiny, inováciu vzdelávacích programov, tvorbu učebných textov a testov, čo je podmienené nákupom technického vybavenia a vzdelávacími aktivitami pre učiteľov doplnené výmenou dobrých skúseností a testovaním nových prístupov prostredníctvom výmenných stáží. Miestom realizácie projektu sa stanú odborné učebne a laboratóriá obidvoch škôl, ale aj výučbové dielne v partnerských firmách.

Cieľová skupina získa vďaka realizácii projektových aktivít nové kľúčové kompetencie potrebné pre ich uplatnenie na trhu práce. Zvýšia sa ich IKT zručnosti, znalosti z oblasti technických noriem a zásad uplatňovania systému kvality, profesijné spôsobilosti.

späť na úvod